Parlamentné otázky
PDF 50kWORD 45k
20. decembra 2010
O-0217/2010

Otázka na ústne zodpovedanie O-0217/2010

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer


  Vec: Presné informácie pre rodičov a starších cestujúcich v leteckej doprave

Pokiaľ ide o právne predpisy letecká doprava je odvetvím, v ktorom majú cestujúci najrozsiahlejšie práva. Právne predpisy platné v leteckej doprave zahŕňajú osobitné nariadenie ((ES) č. 1107/2006) o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave. K zásadám, ktoré zaručujú tieto právne predpisy, patria dostupnosť, nediskriminácia, pomoc a právo na informáciu v prístupných formátoch.

Počet cestujúcich, ktorí v skutočnosti poznajú svoje práva, je však nanešťastie veľmi neuspokojivý. Hoci si ľudia so zdravotným postihnutím svoje práva zväčša uvedomujú, starší ľudia a matky alebo otcovia cestujúci sami s malými deťmi (t. j. s ľuďmi, ktorých pohyblivosť je znížená v dôsledku ich veku) tieto práva poznajú v oveľa menšej miere.

Treba upriamiť pozornosť na skutočnosť, že rovnaký symbol (osoba na vozíčku na modrom pozadí) sa používa na označenie zariadení, akými sú napríklad informačné miesta, toalety a výťahy, ktoré sú určené pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Osoby so zníženou pohyblivosťou si často myslia, že tieto zariadenia sú určené výhradne pre osoby so zdravotným postihnutím. Zamestnanci letísk si často myslia to isté, čo vysvetľuje, prečo nekonajú. Je zrejmé, že cestujúci pri výklade svojich práv vychádzajú z daného symbolu a nie z obsahu nariadenia (ES) č. 1107/2006. Grafický symbol, ktorý sa v súčasnosti používa, sa vzťahuje iba na niektoré osoby, ktoré majú podľa tohto nariadenia nárok na pomoc.

S ohľadom na uvedené skutočnosti, nenazdáva sa Komisia, že by sa mal navrhnúť nový symbol, ktorý by sa používal na všetkých letiskách v EÚ, s vyobrazením osoby so zníženou pohyblivosťou, ktorú by ako takú zreteľne mohli rozoznať starší ľudia a matky a otcovia cestujúci sami s malými deťmi? Nedomnieva sa Komisia, že v názve nariadenia by sa spolu so staršími cestujúcimi mali spomenúť aj matky a otcovia s malými deťmi?

Predložené: 20.12.2010

Postúpené: 4.1.2011

Termín na zodpovedanie: 11.1.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia