Parlementaire vragen
PDF 49kWORD 25k
8 februari 2011
O-000033/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000033/2011

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Lara Comi, Francesco Enrico Speroni, Licia Ronzulli, Barbara Matera, Giovanni Collino, Paolo Bartolozzi, Crescenzio Rivellini, Antonio Cancian, Carlo Fidanza, Alfredo Pallone, Vito Bonsignore, Salvatore Tatarella, Potito Salatto, Marco Scurria, Tiziano Motti, Aldo Patriciello, Herbert Dorfmann, Magdi Cristiano Allam, Iva Zanicchi, Clemente Mastella, Gabriele Albertini, Giovanni La Via, Cristiana Muscardini, Salvatore Iacolino, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Frances Silvestris, Amalia Sartori, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Silvia Costa, Debora Serracchiani, Patrizia Toia, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà, Mario Borghezio, Konstantinos Poupakis, Filip Kaczmarek, Georgios Papanikolaou, Anne Delvaux, Rareş-Lucian Niculescu, Sari Essayah, Veronica Lope Fontagné, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Frank Engel, Santiago Fisas Ayxela, Jim Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, Esther Herranz García, Jean-Pierre Audy, Roger Helmer, Richard Ashworth, Slavi Binev, Philip Claeys, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Nathalie Griesbeck, Philippe Juvin, Piotr Borys, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Jiří Maštálka


  Betreft: Publicatie van de officiële EU-agenda voor jongeren - schending van de vrijheid van denken, geweten en godsdienst

De Commissie heeft onlangs ruim drie miljoen exemplaren laten drukken van de Europa-agenda, met 51 bladzijden informatie over de Europese Unie. De agenda is als geschenk van de Commissie aan de scholieren reeds op meer dan 21.000 scholen verspreid. De kosten die daarmee gemoeid waren bedragen rond 5 miljoen euro.

In de agenda staan de voornaamste godsdienstige feestdagen vermeld; de feestdagen van de moslims, hindoes, sikhs en joden, alsmede Chinese en andere niet-religieuze feestdagen, zoals de dag van Europa en andere belangrijke data voor de EU, worden vermeld, maar de christelijke feestdagen en zelfs kerstmis ontbreken, terwijl de meerderheid van de Europeanen het christendom belijdt. Juist nu er in de publiciteit sprake is van vervolging, gettovorming en aanslagen tegen christenen in de wereld, heeft de Europese Unie de verantwoordelijkheid om meer aandacht te besteden aan de godsdienstvrijheid van de Europese burgers en de bijbehorende feestdagen te erkennen, als grondbeginsel van elke democratische orde.

Op 12 januari jl. heeft de persdienst van de Commissie laten weten geenszins van plan te zijn de reeds verspreide exemplaren weer in te nemen.

Kan de Commissie mededelen

1. waarom zij de reeds verspreide exemplaren niet wil innemen;

2. of zij ook niet van mening is dat de inhoud van de agenda in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en met name met artikel 10 (vrijheid van godsdienst), artikel 21 (non-discriminatie) en artikel 22 (godsdienstige en culturele verscheidenheid in Europa);

3. welke objectieve criteria er bij de samenstelling van de agenda gehanteerd zijn;

4. of zij de inhoud van de Europa-agenda voortaan gaat controleren om na te gaan of die strookt met de waarden en grondrechten van de Europese Unie?

Ingediend: 8.2.2011

Doorgezonden: 10.2.2011

Uiterste datum beantwoording: 17.2.2011

Oorspronkelijke taal van de vraag: IT
Juridische mededeling - Privacybeleid