Interpelacje
PDF 49kWORD 25k
9 lutego 2011
O-000034/2011

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000034/2011

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

w imieniu grupy PPE


  Przedmiot: Obowiązek wizowy do Kanady dla obywateli Czech, Rumunii i Bułgarii

Obecna sytuacja dotycząca obowiązku wizowego do Kanady dla obywateli Czech, Rumunii i Bułgarii podważa wspólną politykę wizową UE, która opiera się na wzajemności i której celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE swobody przemieszczania się. Nie powinno być żadnych wątpliwości, iż w tej sprawie Komisja stoi po stronie obywateli UE i państw członkowskich UE. Jeśli tak nie jest, obawiamy się, że wspólna polityka wizowa UE stanęłaby pod znakiem zapytania.

W związku z tym wzywamy Komisję do nasilenia starań na rzecz przywrócenia i zagwarantowania wzajemności wizowej. Komisja jest do tego uprawniona z racji swojej odpowiedzialności za wspólną politykę wizową UE oraz ze względu na swoją zdolność do podejmowania skutecznych działań.

1. Jak Komisja ocenia dotychczasową skuteczność podejścia UE do tej kwestii?

2. Jakie jest stanowisko Komisji wobec starań Kanady, aby uzależnić zniesienie obowiązku wizowego od szeregu warunków, takich jak reforma kanadyjskiego systemu azylowego, spadek liczby ubiegających się o azyl lub strategie na rzecz integracji mniejszości w jednym z państw członkowskich UE? Czy w związku z tym Komisja uznaje za wystarczającą obietnicę Kanady, że przeprowadzi jedynie rewizję swojej polityki azylowej?

3. Czy Komisja zamierza zwiększyć presję na Kanadę, aby podjęła praktyczne kroki zmierzające do zniesienia obowiązku wizowego? Jeżeli tak, jakie środki zastosuje Komisja, aby osiągnąć ten cel, zwłaszcza w kontekście spodziewanych wyników kanadyjskiej misji informacyjnej do Republiki Czeskiej?

4. Jakie konkretne kroki podejmie Komisja, aby wdrożyć oświadczenie ze szczytu UE-Kanada z 2010 r., które zawiera zobowiązanie do rozwiązania pozostałych kwestii uniemożliwiających ruch bezwizowy dla wszystkich obywateli UE?

5. Jakie działania podejmuje Komisja, aby przeciwdziałać tzw. czynnikom „wypychającym”, takim jak traktowanie mniejszości romskich w Unii Europejskiej?

Przedłożone: 9.2.2011

Przekazane: 11.2.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.2.2011

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności