Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 24k
9 februari 2011
O-000034/2011

Fråga för muntligt besvarande O-000034/2011

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu

för PPE-gruppen


  Angående: Kanadensiskt viseringskrav för tjeckiska, rumänska och bulgariska medborgare

Det rådande kanadensiska viseringskravet för tjeckiska, rumänska och bulgariska medborgare undergräver EU:s gemensamma visumpolitik som baseras på ömsesidighet och syftar till att främja rätten till fri rörlighet för alla EU-medborgare. Det borde inte råda några tvivel om att kommissionen står på EU-medborgarnas och medlemsstaternas sida i denna fråga. Om så inte är fallet befarar vi att EU:s gemensamma visumpolitik förlorar sin mening.

Vi uppmanar därför kommissionen att stärka sitt engagemang för att återupprätta och trygga principen om ömsesidighet på viseringsområdet. Kommissionen har ett ansvar att slå vakt om EU:s gemensamma visumpolitik, och befogenhet att vidta effektiva åtgärder.

1. Hur effektivt anser kommissionen att EU:s angreppssätt i denna fråga har varit hittills?

2. Vad anser kommissionen om Kanadas försök att underkasta avskaffandet av viseringskrav olika villkor som t.ex. reformen av Kanadas asylsystem, en minskning av antalet asylsökande och strategier för integration av minoriteter i en EU-medlemsstat? Ser kommissionen Kanada löfte om att endast se över sin viseringspolitik som tillräckligt i detta sammanhang?

3. Har kommissionen för avsikt att genom ytterligare påtryckningar förmå Kanada att vidta praktiska åtgärder för att avskaffa viseringskravet? Om så är fallet, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att åstadkomma detta, inte minst med tanke på de förväntade resultaten av den kanadensiska undersökningsgruppens besök i Tjeckien?

4. Vilka konkreta åtgärder kommer kommissionen att vidta för att genomföra de åtaganden som presenterades i uttalandet från 2010 års toppmöte mellan EU och Kanada, inklusive åtagandet att lösa frågan om de återstående hindren för viseringsfria resor för samtliga EU-medborgare?

5. Vad gör kommissionen för att nå resultat i fråga om pådrivande faktorer som behandlingen av EU:s romska minoriteter?

Ingiven: 9.2.2011

Vidarebefordrad: 11.2.2011

Sista svarsdag: 18.2.2011

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy