Парламентарен въпрос - O-000040/2011Парламентарен въпрос
O-000040/2011

Петиция 1565/2009, внесена от José Maria Pozancos, с испанско гражданство, относно вноса в ЕС на домати от Мароко

Въпрос с искане за устен отговор O-000040/2011
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Erminia Mazzoni
от името на Комисия по петиции

Процедура : 2011/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000040/2011
Внесени текстове :
O-000040/2011 (B7-0211/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Комисията по петиции на Европейския парламент е разгледала оплаквания от Испанската федерация на производителите и износителите на плодове, зеленчуци и цветя (FEPEX) относно незаконен внос на домати от Мароко. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) отбеляза в окончателния си доклад CMS N° OF/2004/015 от 16 ноември 2007 г. „възможни нередности при вноса на домати от Мароко във Франция“.

ОЛАФ е на мнение, че тези нередности са породени от злоупотреба с метода на приспадане, посочен в Регламент (ЕО) № 3223/94, който установява три различни метода за изчисляване на входната цена в ЕС. Използването на посочения метод е позволило на някои стопански субекти да избегнат плащането на допълнителни мита, уредени в законодателството, когато цените и вносните стойности са под входната цена, определена от ЕС.

По този начин, както посочва ОЛАФ, тази ситуация е довела до загуба на приходи от мита за ЕС. Освен това европейските производители на домати са били ощетени от въздействието на този внос върху равнището на цените на доматите на пазара на ЕС.

Може ли Комисията да обясни защо не е предприела никакви мерки, за да измени режима на входни цени на доматите, така че да спре злоупотребите, посочени от ОЛАФ? Не счита ли Комисията, че следва да направи тези промени незабавно, като има предвид, че в новата глава за земеделието в Споразумението за асоцииране с Мароко се предвижда увеличен внос на домати в ЕС?

Предвидила ли е Комисията някакви мерки, за да събере неплатените мита?

Внесен: 21.2.2011

Предаден: 23.2.2011

Краен срок за отговор: 2.3.2011