Pytanie poselskie - O-000041/2011Pytanie poselskie
O-000041/2011

Strategia surowcowa dla Europy

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000041/2011
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Konrad Szymański
w imieniu grupy ECR

Procedura : 2011/2584(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000041/2011
Teksty złożone :
O-000041/2011 (B7-0207/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Przemysł europejski nie ma dostępu do niezbędnych surowców, ani do przemysłowego i naukowego know-how potrzebnego do ich przetwarzania, mimo że oba te elementy są niezbędne w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłu europejskiego. Pierwiastki ziem rzadkich są kluczowe dla setek zastosowań technologicznych i mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju ekologicznych technologii. Obecnie przemysł UE opiera się w całości na pierwiastkach ziem rzadkich importowanych z Chin, które monopolizują światowa produkcję.

Czy UE ma kompleksową strategię w zakresie pierwiastków ziem rzadkich? Czy strategia ta uwzględnia możliwy wzrost cen związany z ograniczeniami eksportowymi ze strony Chin? Czy Komisja dokonała oceny decydującej roli dostaw pierwiastków ziem rzadkich dla przemysłu europejskiego?

Zdaniem Komisji jaką rolę miałby odgrywać recykling w porównaniu do możliwości, które stwarza polityka handlowa i dostępność zasobów własnych?

Czy Komisja dysponuje środkami pozwalającymi na ocenę kosztów polityki w zakresie recyklingu dla przemysłu europejskiego?

Przedłożone: 23.2.2011

Przekazane: 25.2.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 4.3.2011