Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 58kWORD 46k
24 Μαρτίου 2011
O-000064/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000064/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu


  Θέμα: Το βάρος του υποσιτισμού στην Ευρώπη

Ο υποσιτισμός αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη το οποίο επιβαρύνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ με 120 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Ο υποσιτισμός προκαλείται από ποικίλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της έλλειψης πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα, της απώλειας της όρεξης, των συνθηκών μεταβολισμού, ή της αδυναμίας σίτισης λόγω ασθένειας ή εγχείρισης. Ο υποσιτισμός μπορεί να καθυστερήσει την ανάρρωση και να παρατείνει τη νοσοκομειακή περίθαλψη, οδηγώντας σε αυξημένη ευαισθησία σε μολύνσεις , μειωμένη ανεξαρτησία και χειρότερη ποιότητα ζωής.

Μελέτες ευρείας κλίμακας που περιέχονται στην έκθεση του 2009 της Medical Nutrition Industry με θέμα "Αντιμετωπίζοντας τον Υποσιτισμό" καταδεικνύουν ότι ένας στους τέσσερεις ασθενείς που εισάγονται σε νοσοκομείο διατρέχει κίνδυνο υποσιτισμού ή υποσιτίζεται ήδη, και ότι το 90% των διαμενόντων σε κοινότητα μακροπρόθεσμης περίθαλψης κινδυνεύει επίσης με υποσιτισμό. Με τον πληθυσμό της Ευρώπης να γηράσκει με ταχείς ρυθμούς, το κοινωνικό και οικονομικό κόστος του υποσιτισμού θα αυξάνει σταθερά τα επόμενα έτη εκτός εάν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ολοκληρωμένης διατροφής για τους επαγγελματίες της υγείας και η προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε διατροφικές θεραπείες θα αποτελούσαν ένα αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο για την αντιμετώπιση του βάρους του υποσιτισμού.

 Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση του προβλήματος και την ελλιπή αναγνώρισή του, θα συμμετάσχει η Επιτροπή σε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης στο βάρος του υποσιτισμού στην Ευρώπη;

 Τι σχεδιάζει να πράξει η Επιτροπή – όσον αφορά την υποβολή συστάσεων ή πρόταση νομοθετικών διατάξεων – προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη διατροφή και τις διατροφικές φροντίδες στις στρατηγικές τους για τη διαχείριση της δημόσιας υγείας και των ασθενειών;

 Πρόκειται να αντιμετωπίσει η Επιτροπή το πρόβλημα του υποσιτισμού στους ηλικιωμένους ως μέρος του σχεδίου δράσης της για την παράταση του επαγγελματικού βίου το οποίο πρόκειται να υποβληθεί το 2011;

Κατάθεση: 24.3.2011

Διαβίβαση: 28.3.2011

Λήξη προθεσμίας: 4.4.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου