Parlementaire vragen
PDF 50kWORD 42k
24 maart 2011
O-000064/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000064/2011

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu


  Betreft: Ondervoeding in Europa

Ondervoeding is een ernstig volksgezondheidsprobleem in Europa, dat de regeringen van de lidstaten elk jaar 120 miljard euro kost.

Voor ondervoeding valt een groot aantal oorzaken aan te wijzen, waaronder een gebrekkige toegang tot gezond voedsel, verlies van eetlust, spijsverteringsproblemen of het onvermogen om te eten ten gevolg van een ziekte of een operatie. Ondervoeding kan herstel vertragen en ziekenhuisverblijf verlengen, de vatbaarheid voor infecties vergroten, onafhankelijkheid verkleinen en de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.

Uit breed opgezette studies (zie het rapport "Tackling Malnutrition" van de medische voedingsmiddelenindustrie van 2009) blijkt dat één op de vier ziekenhuispatiënten het risico loopt ondervoed te raken of reeds ondervoed is, en dat tot 90% van de patiënten op afdelingen voor langdurige zorg hetzelfde risico loopt. Met de vergrijzing in Europa zullen de sociale en economische kosten van ondervoeding de komende jaren steeds verder toenemen, tenzij er concrete maatregelen worden genomen om het bewustzijn te vergroten en dit ersntige probleem daadwerkelijk aan te pakken.

Het verbeteren van voedingsgewoonten, het ontwikkelen van alomvattende voedingsrichtsnoeren voor zorgprofessionals en het bevorderen van de toegang van patiënten tot voedingstherapieën zijn kostenefficiënte manieren om ondervoeding aan te pakken.

 Is de Commissie, gezien de omvang van het probleem en de onbekendheid ervan, bereid een pan-Europese bewustmakingscampagne over ondervoeding te starten?

 Wat is de Commissie van plan te gaan doen - bijvoorbeeld het presenteren van voorstellen voor aanbevelingen of wetgeving - om de lidstaten te helpen bij het integreren van 'voeding' in hun strategieën voor volksgezondheid en ziektemanagement?

 Is de Commissie bereid het onderwerp ondervoeding op te nemen in haar voor 2011 geplande actieplan voor het actief ouder worden?

Ingediend: 24.3.2011

Doorgezonden: 28.3.2011

Uiterste datum beantwoording: 4.4.2011

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid