Parlamenta jautājums - O-000092/2011Parlamenta jautājums
O-000092/2011

SDO Konvencijas papildināšana ar ieteikumu par mājkalpotājiem

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000092/2011
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2011/2678(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000092/2011
Iesniegtie teksti :
O-000092/2011 (B7-0305/2011)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Lielākā daļa mājkalpotāju veic tādus pienākumus kā, piemēram, mājas aprūpe, tīrīšana un ēdiena gatavošana; viņi veido no 5 % līdz 9 % no kopējā nodarbināto skaita. Lielākoties šīs darba vietas ir nedrošas, darbs nenovērtēts un nodarbinātība ir neoficiāla; tāpēc mājkalpotājus bieži diskriminē un nereti pakļauj nevienlīdzīgai, negodīgai un aizskarošai attieksmei. Arvien vairāk šo strādājošo ir migrējoši darba ņēmēji (bez dokumentiem) un var tikt pakļauti izmantošanai.

SDO Konvencijas par mājkalpotājiem pieņemšana būs svarīgs elements, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas mājkalpotāju cilvēktiesības un nodarbinātības un sociālās tiesības.

1.  Kāda Komisijas ieskatā varētu būt tās loma SDO sarunās par Konvencijas pieņemšanu, papildinot to ar ieteikumu par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību mājkalpotājiem?

2. Kā stratēģijā „Eiropa 2020” tiks nodrošināts, ka nedrošais mājkalpotāju darbs kļūst par pienācīgu un ilgtspējīgu nodarbinātības veidu?

3. Vai Komisija plāno grozīt spēkā esošos tiesību aktus, piemēram, Padomes Direktīvu 89/391/EEK un Direktīvu 2000/78/EK, lai nodrošinātu mājkalpotāju iekļaušanu?

4. Vai Komisija var paskaidrot, kā tā atbalsta dalībvalstis, izstrādājot un īstenojot politikas virzienus, ar kuriem stiprina mājkalpotāju darba tiesības un informē viņus par šīm tiesībām?

5. Vai Komisija veicina informācijas apmaiņu par labāko praksi saistībā ar politikas virzieniem, kuri attiecināmi uz mājkalpotājiem?

Iesniegšanas datums: 14.4.2011

Nosūtīts: 18.4.2011

Termiņš atbildei: 25.4.2011