Parlamendi esitatud küsimused
PDF 47kWORD 44k
20. aprill 2011
O-000103/2011

Suuliselt vastatav küsimus O-000103/2011

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich


  Teema: Tuumaohutus ELi naabruses

Jaapani tuumatragöödia on vallandanud ilmselge mure olemasolevate ja tulevaste tuumaelektrijaamade ohutuse pärast. Nõukogu otsustas 25. märtsil 2011, et EL hakkab ka rahvusvaheliselt propageerima kõrgeimaid tuumaohutuse standardeid ning hakkab nõudma, et naaberriigid viiksid läbi olemasolevate ja kavandatavate jaamade nn stressitestid. Praegu on ELi piiride lähedusse kavandatud kaks tuumaelektrijaama. Puudulik läbipaistvus ja koostöö ELi liikmesriikidega, keda need mõjutavad, põhjustavad juba varases arendusetapis suurt muret arvukate tuumaohutuse alaste rahvusvaheliste konventsioonide sätete võimalike rikkumiste pärast ning kujutavad endast ohtu Läänemere piirkonna merekeskkonnale. Euroopa Parlament rõhutas 6. juuli 2010. aasta resolutsioonis Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas, et ELi riigid peavad järgima kõige rangemaid ohutus- ja keskkonnastandardeid ning komisjon peab jälgima ja kontrollima, kas naaberriikides, eriti neis, mis kavatsevad ehitada tuumajaamu ELi välispiiride lähedale, järgitakse sama lähenemisviisi ja rahvusvahelisi konventsioone.

Kas komisjon nõustub, et ELil ja tema liikmesriikidel on ühine vastutus tuumaohutuse tagamise ja tugevdamise eest olemasolevates ja tulevastes tuumarajatistes nii Euroopa Liidus kui ka selle lähinaabruses asuvates kolmandates riikides? Kas komisjon kaalub tuumaohutuse küsimuste kaasamist oma välissuhetesse kolmandate naaberriikidega? Kas komisjon kavatseb kasutada koostöös IAEA ja teiste asjaomaste rahvusvaheliste organitega mingeid muid vahendeid, et võimaldada ohutut tuumavõimsuse laiendamist ELi välispiiridel? Kuidas kavatseb komisjon tagada selliste ELi välispiiridel asuvate tuumaelektrijaamade seire koostöös IAEA, Espoo ja teiste asjaomaste rahvusvaheliste organitega? Kas komisjon kavatseb taotleda projektide ametlikku kordusekspertiisi, kui need ei vasta rahvusvahelistele standarditele? Kas komisjoni arvates võiks ELi elektrienergia impordi alased eeskirjad, nagu tunnustatud ohutusnormidele mittevastava tuumaenergia (nn saastava energia) impordi keelustamine, muutuda aktiivseks mõjutusvahendiks, millega tagada kõrgeimate tuumajulgeoleku ja -ohutusstandardite kohaldamine väljaspool ELi asuvates tuumaelektrijaamades?

Esitatud: 20.4.2011

Edastatud: 26.4.2011

Vastuse tähtaeg: 3.5.2011

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika