Întrebări parlamentare
PDF 53kWORD 46k
20 aprilie 2011
O-000103/2011

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000103/2011

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich


  Subiect: Securitatea nucleară în țările învecinate cu UE

Tragedia nucleară din Japonia a stârnit evident preocupări în legătură cu securitatea centralelor nucleare existente și viitoare. Consiliul a conchis la 25 martie 2011 că UE va promova și la nivel internațional cele mai înalte standarde de securitate nucleară și va solicita țărilor învecinate să efectueze „teste de stress” asupra centralelor existente și aflate în proiect. Două centrale electrice nucleare (CEN) se află actualmente în proiect în imediata apropiere a frontierelor UE. Lipsa de transparență și cooperare cu statele membre UE afectate provoacă preocupări majore încă din faza inițială de dezvoltare în legătură cu posibile încălcări ale dispozițiilor din numeroase convenții internaționale privind securitatea nucleară și pune în pericol mediul marin din regiunea Mării Baltice. În rezoluția sa din 6 iulie 2010 privind strategia UE pentru regiunea Mării Baltice și rolul macro-regiunilor în cadrul viitoarei politici de coeziune, Parlamentul European a subliniat că țările UE trebuie să respecte cele mai stricte standarde de securitate și de mediu și că Comisia trebuie să urmărească dacă țările învecinate, îndeosebi acelea care intenționează să construiască centrale electrice nucleare în apropierea frontierelor externe ale UE, adoptă aceeași abordare și respectă convențiile internaționale.

Este Comisia de acord cu faptul că UE și statele sale membre au o responsabilitate comună în ceea privește asigurarea și consolidarea securității nucleare în centralele electrice nucleare, atât în Uniunea Europeană, cât și în țările terțe din imediata vecinătate? Are Comisia de gând să includă chestiunile legate de securitatea nucleară în politicile sale externe privind țările terțe? Intenționează Comisia să utilizeze orice alte instrumente în cooperare cu IAEA și alte organisme internaționale relevante pentru a facilita expansiunea securității nucleare dincolo de granițele externe ale UE? Cum va asigura Comisia monitorizarea unor astfel de CEN la frontierele externe ale UE în cooperare cu IAEA, Espoo și alte organisme internaționale relevante? Va încerca Comisia să obțină o reevaluare oficială a proiectelor, în cazul în care acestea nu respectă standardele internaționale? După părerea Comisiei, ar putea normele privind importurile de electricitate ale UE, ca, de exemplu, interzicerea importurilor de energie nucleară care nu îndeplinesc standardele de securitate recunoscute („energia electrică murdară”) să devină o pârghie activă pentru a stimula implementarea celor mai înalte standarde de securitate și siguranță nucleară în CEN din afara UE?

Depunere: 20.4.2011

Trimisă: 26.4.2011

Termen pentru răspuns: 3.5.2011

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate