Parlamentné otázky
PDF 53kWORD 46k
20. apríla 2011
O-000103/2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000103/2011

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich


  Vec: Jadrová bezpečnosť v krajinách susediacich s EÚ

Tragédia jadrovej elektrárne v Japonsku posilnila samozrejmé obavy týkajúce sa bezpečnosti súčasných a budúcich jadrových elektrární. Rada 25. marca 2011 dospela k záveru, že EÚ bude aj na medzinárodnej úrovni podporovať v oblasti jadrovej bezpečnosti najprísnejšie normy a od susedných krajín požadovať, aby uskutočnili tzv. záťažové testy existujúcich, ako aj plánovaných elektrární. V súčasnosti sa v blízkosti hraníc EÚ plánuje výstavba dvoch jadrových elektrární. Nedostatok transparentnosti a spolupráce so zúčastnenými členskými štátmi vyvoláva už teraz, vo fáze vývoja, závažné obavy, pokiaľ ide o možné porušenie ustanovení mnohých medzinárodných dohovorov o jadrovej bezpečnosti, a predstavuje ohrozenie morského životného prostredia oblasti Baltského mora. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 6. júla 2010 o Stratégii Európskej únie pre región Baltického mora a o úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti zdôraznil, že krajiny EÚ sa musia riadiť najprísnejšími bezpečnostnými a environmentálnymi normami a že Komisia musí sledovať a monitorovať, či sa rovnaký prístup a medzinárodné dohovory dodržiavajú v susedných krajinách, najmä v tých, ktoré plánujú vybudovať jadrové elektrárne v blízkosti vonkajších hraníc EÚ.

Súhlasí Komisia s tým, aby EÚ a jej členské štáty boli spoločne zodpovedné za zaručenie a posilňovanie jadrovej bezpečnosti v existujúcich a budúcich jadrových elektrárňach, tak v Európskej únii, ako aj v tretích krajinách v jej bezprostrednom susedstve? Zvažuje Komisia zaradenie otázok jadrovej bezpečnosti do vzťahov so susediacimi tretími krajinami v rámci svojej vonkajšej politiky? Plánuje Komisia použiť iné nástroje v spolupráci s MAAE a ostatnými príslušnými medzinárodnými orgánmi, aby sa podporilo rozšírenie jadrovej bezpečnosti na vonkajších hraniciach EÚ? Ako chce Komisia zaručiť monitorovanie týchto jadrových elektrární na vonkajších hraniciach EÚ v spolupráci s MAAE, Espoo a ostatnými príslušnými medzinárodnými orgánmi? Bude sa Komisia snažiť o oficiálne prehodnotenie projektov, ak by nevyhovovali medzinárodným normám? Je Komisia toho názoru, že pravidlá pre dovoz elektrickej energie do EÚ, napr. zákaz dovozu energie z jadrových zdrojov, ktoré nevyhovujú uznávaným bezpečnostným normám (tzv. špinavá energia), by sa mohli stať hybnou silou uplatňovania najprísnejších noriem jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných noriem v jadrových elektrárňach mimo EÚ?

Predložené: 20.4.2011

Postúpené: 26.4.2011

Termín na zodpovedanie: 3.5.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia