Parlamentarna vprašanja
PDF 51kWORD 46k
20. april 2011
O-000103/2011

Vprašanje za ustni odgovor O-000103/2011

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich


  Zadeva: Jedrska varnost v sosednjih državah EU

Jedrska tragedija na Japonskem je seveda sprožila pomisleke o varnosti obstoječih in prihodnjih jedrskih elektrarn. Svet je 25. marca 2011 sprejel sklep, da bo EU tudi na mednarodni ravni spodbujala uporabo najvišjih standardov za jedrsko varnost ter od sosednjih držav zahtevala izvedbo „stresnih testov“ za obstoječe in načrtovane elektrarne. Trenutno se načrtuje gradnja dveh jedrskih elektrarn v bližini meja EU. Pomanjkljiva preglednost in nesodelovanje z državami članicami EU, ki jih načrti zadevajo, zbujata skrb že v zgodnji razvojni fazi zaradi mogočih kršitev določb številnih mednarodnih konvencij o jedrski varnosti ter predstavljata nevarnost za morsko okolje na področju Baltskega morja. Evropski parlament je v resoluciji z dne 6. julija 2010 o strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja in vlogi makroregij v prihodnji kohezijski politiki poudaril, da morajo države članice EU upoštevati najstrožje varnostne in okoljske standarde in da mora Komisija spremljati in nadzorovati, ali sosednje države sledijo enakemu pristopu in mednarodnim konvencijam, in sicer zlasti tiste, ki načrtujejo gradnjo jedrskih elektrarn blizu zunanjih mej EU.

Ali se Komisija strinja, da EU in njene države članice nosijo skupno odgovornost za zagotavljanje in krepitev jedrske varnosti v obstoječih in prihodnjih jedrskih objektih tako v Evropski uniji kot v tretjih državah v njeni neposredni soseščini? Ali Komisija razmišlja, da bi vprašanja jedrske varnosti vključila v zunanjo politiko s sosednjimi tretjimi državami? Ali Komisija v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo in drugimi ustreznimi mednarodnimi organi načrtuje uporabo dodatnih instrumentov, ki bodo spodbujali varno širitev jedrske energije na zunanjih mejah EU? Kako namerava Komisija zagotoviti nadzor takih jedrskih elektrarn na zunanjih mejah EU v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo in drugimi ustreznimi mednarodnimi organi ter v skladu s konvencijo iz Espooja? Ali namerava Komisija zahtevati ponovno uradno oceno projektov, če ti ne bi ustrezali mednarodnim standardom? Ali bi po mnenju Komisije pravila EU za uvoz električne energije, na primer prepoved uvoza jedrske energije, ki ne dosega priznanih varnostnih standardov („umazana energija“), lahko postala aktivni vzvod za uveljavljanje najvišjih standardov varnosti in zanesljivosti jedrskih elektrarn zunaj EU?

Vloženo: 20.4.2011

Posredovano: 26.4.2011

Rok za odgovor: 3.5.2011

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov