Parlamentsfråga - O-000103/2011Parlamentsfråga
O-000103/2011

Kärnkraftssäkerheten i EU:s grannskap

20.4.2011

Fråga för muntligt besvarande O-000103/2011
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich

Kärnkraftstragedin i Japan har gett upphov till en tydlig oro över säkerheten vid befintliga och framtida kärnkraftverk. Rådet fastslog den 25 mars 2011 att EU även internationellt kommer att främja högsta kärnsäkerhetsnormer och kommer att begära att grannländerna utför så kallade stresstester vid befintliga och planerade kärnkraftverk. Det finns för närvarande planer för anläggandet av två kärnkraftverk mycket nära EU:s gränser. Bristen på insyn och samarbete med de berörda EU-medlemsstaterna har redan i ett tidigt utvecklingsskede gett upphov till stor oro över möjliga överträdelser av flera internationella konventioner om kärnkraftssäkerhet och utgör ett hot mot havsmiljön i Östersjöområdet. Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 6 juli 2010 om EU:s strategi för Östersjöregionen och makroregionernas roll i den framtida sammanhållningspolitiken att EU‑länderna måste följa de strängaste säkerhets- och miljönormerna och att kommissionen måste bevaka att samma strategi och internationella konventioner följs i grannländerna, särskilt i de länder där man planerar att anlägga kärnkraftverk i närheten av EU:s yttre gränser.

Håller kommissionen med om att EU och medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för att garantera och stärka kärnkraftssäkerheten i de befintliga och framtida kärnkraftsanläggningarna, både i EU och i angränsande tredjeländer? Överväger kommissionen att ta med frågor om kärnkraftssäkerhet i sin utrikespolitik med angränsande tredjeländer? Planerar kommissionen att tillämpa några andra instrument i samarbete med Internationella atomenergiorganet (IAEA) och andra relevanta internationella organ för att underlätta en säker utbyggnad av kärnkraften vid EU:s yttre gränser? Hur kommer kommissionen att se till att sådana kärnkraftverk vid EU:s yttre gränser övervakas i samarbete med IAEA, Esbokonventionen (konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang) och andra relevanta internationella organ? Kommer kommissionen att sträva efter en officiell förnyad bedömning av projekten i händelse av brott mot internationella normer? Anser kommissionen att bestämmelserna om EU:s elimport, såsom förbud mot import av kärnkraft som inte uppfyller erkända säkerhetsnormer (”smutsig el”), skulle kunna ge en aktiv skjuts åt genomförandet av högsta kärnsäkerhetsnormer i kärnkraftverk utanför EU?

Ingiven: 20.4.2011

Vidarebefordrad: 26.4.2011

Sista svarsdag: 3.5.2011