Διαδικασία : 2011/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000112/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000112/2011 (B7-0318/2011)

Συζήτηση :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 52kWORD 26k
4 Μαΐου 2011
O-000112/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000112/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


  Θέμα: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Όμως, η φήμη του αμαυρώνεται από εκθέσεις ότι χρησιμοποιείται για ανακρίσεις και όχι για δίωξη και εκτέλεση ποινών καθώς και για μικροαδικήματα, χωρίς να εξετάζεται δεόντως κατά πόσο η παράδοση ευρίσκεται σε αναλογία, πέραν των σχετικών ανθρώπινων και οικονομικών δαπανών (που εκτιμούνται σε 25.000 ευρώ ανά διαδικασία παράδοσης).

Επίσης, η απόφαση να μην εκτελεστεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν τηρείται πάντα από το κράτος μέλος έκδοσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το εν λόγω άτομο συλλαμβάνεται εκ νέου μόλις διασχίσει τα σύνορα.

Επιπλέον, δεν προβλέπονται μέσα και διευκολύνσεις για επαρκή νομική εκπροσώπηση για τα άτομα που αναζητούνται βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, τόσο στο κράτος μέλος έκδοσης όσο και στο κράτος μέλος που εκτελεί το ένταλμα. Τέλος, δυστυχώς, οι συνθήκες φυλάκισης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ είναι τόσο κακές που υποβαθμίζουν σημαντικά την εμπιστοσύνη για σωστή μεταχείριση των φυλακισμένων, εμπιστοσύνη στην οποία βασίζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς και το πλαίσιο απόφασης που θα εφαρμοσθεί σύντομα για τη μεταφορά ατόμων που έχουν καταδικασθεί.

  Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι θα τεθεί άμεσα τέλος στη δυσανάλογη χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης τόσο από νομικής όσο και από πρακτικής απόψεως;

  Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα καταζητούμενα άτομα βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης θα διαθέτουν πράγματι ουσιαστικό δικαίωμα να προσφύγουν κατά του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης τόσο στο κράτος μέλος έκδοσης όσο και στο κράτος μέλος εκτέλεσης, και ότι η απόφαση να μην εκτελεσθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης θα οδηγήσει στην άρση της καταχώρησης σήματος Σένγκεν;

  Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα πρότυπα ποινικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναβαθμισθούν και οι συνθήκες φυλάκισης θα βελτιωθούν πριν υπάρξει παρέμβαση από τα δικαστήρια και παρεμποδισθούν οι περαιτέρω μεταφορές λόγω πιθανής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου;

Κατάθεση: 4.5.2011

Διαβίβαση: 6.5.2011

Λήξη προθεσμίας: 13.5.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου