Parlamento klausimas - O-000112/2011Parlamento klausimas
O-000112/2011

Europos arešto orderis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000112/2011
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2563(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000112/2011
Pateikti tekstai :
O-000112/2011 (B7-0318/2011)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos arešto orderis pasirodė esanti efektyvi priemonė kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir terorizmu. Tačiau Europos arešto orderio įvaizdis pašlijo po pranešimų, kad jis naudojamas ne baudžiamajam persekiojimui ir nuosprendžiui vykdyti, o apklausai ir nesunkiems teisiniams pažeidimams tirti, tinkamai net nesvarstant, ar perdavimas yra proporcingas, nepaisant reikalingų žmogiškųjų ir finansinių sąnaudų (maždaug 25 000 eurų už perdavimo procedūrą).

Be to, sprendimo nevykdyti Europos parlamento arešto orderio jį išduodanti valstybė narė ne visada paiso, tai reiškia, jog vos tik kirtęs sieną asmuo vėl bus suimtas.

Taip pat nėra sąlygų tinkamai teisiškai atstovauti pagal Europos arešto orderį ieškomam asmeniui, tiek orderį išduodančioje, tiek jį vykdančioje valstybėje narėje. Pagaliau, deja, bet kalėjimų sąlygos daugelyje ES valstybių narių yra tokios blogos, jog tai gali stipriai pakirsti pasitikėjimą, kad su kaliniais bus tinkamai elgiamasi, nors tuo grindžiamas Europos arešto orderis ir pagrindų sprendimas dėl nuteistų asmenų perdavimo, kuris bus netrukus įgyvendintas.

  Kaip Komisija garantuos, kad tiek teisėje, tiek praktikoje būtų nedelsiant liautasi neproporcingai taikyti Europos arešto orderį?

  Kaip Komisija užtikrins, kad pagal išduotą Europos arešto orderį ieškomiems asmenims būtų suteikta veiksminga teisė užginčyti Europos arešto orderį tiek jį išdavusioje, tiek jį vykdančioje valstybėje ir kad sprendimas nevykdyti Europos arešto orderio reikštų perspėjimo panaikinimą Šengeno sistemoje?

  Kaip Komisija užtikrins, kad baudžiamosios teisenos standartai ir kalėjimų sąlygos Europos Sąjungoje būtų pagerintos prieš įsikišant teismams ir užkertant kelią tolesniems perdavimams dėl galimo asmenų pagrindinių teisių pažeidimo?

Pateikta: 4.5.2011

Perduota: 6.5.2011

Atsakyti iki: 13.5.2011