Διαδικασία : 2011/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000117/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000117/2011 (B7-0319/2011)

Συζήτηση :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 46kWORD 44k
11 Μαΐου 2011
O-000117/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000117/2011

προς το Συμβούλιο

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

εξ ονόματος της Ομάδας PPE


  Θέμα: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Όπως καταδεικνύεται σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2011)0175), το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η φήμη και η αποτελεσματικότητά του μπορούν να αμαυρωθούν από αναφορές ότι εξυπηρετεί ανακριτικούς σκοπούς, κι όχι την άσκηση διώξεων και εκτέλεση ποινών, καθώς και ότι χρησιμοποιείται για πταίσματα χωρίς να εξετάζεται δεόντως κατά πόσο η παράδοση μπορεί να θεωρηθεί αναλογική, πέραν των δαπανών σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους (σε ένα κράτος μέλος το κόστος ανά διαδικασία παράδοσης εκτιμάται σε 25.000 ευρώ).

Ορισμένες φορές, σ το κράτος μέλος έκδοσης και στο κράτος μέλος εκτέλεσης του εντάλματος δεν υπάρχουν δυνατότητες για την επαρκή νομική εκπροσώπηση των ατόμων που καταζητούνται βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Τέλος, οι συνθήκες κράτησης σε πολλά από τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν ενδεχομένως να κλονίσουν την εμπιστοσύνη ως προς την ικανοποιητική μεταχείριση των κρατουμένων, στην οποία βασίζονται τόσο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όσο και η απόφαση πλαίσιο για τη μεταφορά των κρατουμένων.

 Θεωρεί το Συμβούλιο ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει αποδειχθεί χρήσιμο μέσο και έχει επιτύχει τους στόχους του;

 Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Συμβούλιο ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνεται δυσανάλογη χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά την έμπρακτη εφαρμογή του;

 Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι τα άτομα που καταζητούνται βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης απολαμβάνουν το ουσιαστικό δικαίωμα σε νομική συνδρομή τόσο στη χώρα έκδοσης όσο και στη χώρα εκτέλεσης του εντάλματος, και ότι τυχόν απόφαση για μη εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης θα οδηγεί στην άρση του σήματος Σένγκεν;

 Με ποιο τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα απονομής ποινικής δικαιοσύνης και οι συνθήκες κράτησης στην ΕΕ δεν θα γεννούν δυσπιστία στα επιμέρους δικαστικά συστήματα των κρατών μελών;

Κατάθεση: 11.5.2011

Διαβίβαση: 12.5.2011

Λήξη προθεσμίας: 2.6.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου