Парламентарен въпрос - O-000121/2011Парламентарен въпрос
O-000121/2011

  Европейската заповед за арест

  Въпрос с искане за устен отговор O-000121/2011
  Съвета
  Член 115 от Правилника за дейността
  Claude Moraes, Birgit Sippel
  от името на групата S&D

  Процедура : 2011/2563(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000121/2011
  Внесени текстове :
  O-000121/2011 (B7-0403/2011)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Европейската заповед за арест се доказа като ефективен инструмент в борбата с презграничната престъпност и тероризма. Въпреки това нейната репутация се петни от свидетелства, че тя се използва за разпити, вместо за съдебно преследване и привеждане на присъди в изпълнение, а също и за дребни нарушения, без да се отчита по подходящ начин дали предаването е пропорционално, въпреки свързаната с него човешка и финансова стойност (оценявана на 25 000 евро на процедура по предаване).

  Освен това решението да не се изпълни европейска заповед за арест не се зачита винаги от държавата-членка, издала заповедта, което означава, че лицето бива задържано отново, когато премине границата.

  В допълнение към гореизложеното, няма условия за адекватно правно представителство на лицата, издирвани с европейска заповед за арест, както в държавата-членка, издала заповедта, така и в изпълняващата я държава-членка. И накрая, за съжаление, условията в местата за лишаване от свобода в много държави-членки на ЕС са толкова лоши, че сериозно уронват доверието в адекватното отношение към лишените от свобода, върху което се основават европейската заповед за арест и рамковото решение за трансфер на осъдени лица, което предстои скоро да влезе в сила.

    Как ще гарантира Съветът незабавното прекратяване както по закон, така и на практика, на непропорционалното използване на европейската заповед за арест?

    Как ще гарантира Съветът, че издирваните с европейска заповед за арест лица имат действително право да оспорват европейската заповед за арест както в издаващата, така и в изпълняващата държава, и че дадено решение за неизпълнение на европейска заповед за арест води до отстраняване от шенгенската система за предупреждаване?

    Как ще гарантира Съветът повишаването на наказателноправните стандарти и подобряването на условията в местата за лишаване от свобода в Европейския съюз, преди съдилищата да се намесят и да блокират по-нататъшни трансфери поради възможно нарушаване на основните права на лицето?

  Внесен: 12.5.2011

  Предаден: 13.5.2011

  Краен срок за отговор: 3.6.2011