Парламентарен въпрос - O-000129/2011Парламентарен въпрос
O-000129/2011

  Европейската заповед за арест

  Въпрос с искане за устен отговор O-000129/2011
  до Комисията
  Член 115 от Правилника за дейността
  Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides
  от името на групата GUE/NGL

  Процедура : 2011/2563(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000129/2011
  Внесени текстове :
  O-000129/2011 (B7-0408/2011)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Комисията наскоро издаде доклад относно прилагането на европейската заповед за арест (COM(2011)0175), в който наблегна на поредица от системни нарушения при спазването на европейската заповед за арест.  Например използването на европейската заповед за арест при дребни нарушения, без по подходящ начин да се отчете дали предаването е пропорционално, въпреки свързаната с него човешка и финансова стойност (оценявана на 25 000 евро на процедура по предаване), както и неприемливите условия на задържане, които могат да се изразят в унизително или нечовешко отнасяне и следователно представляват нарушение на Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (член 3) и Хартата на основните права на Европейския съюз (член 4) и сериозно уронват доверието в адекватното отношение към лишените от свобода лица, на което се основава европейската заповед за арест.

   Съгласна ли е Комисията, че пропорционалността следва да бъде ключово съображение за всяка издадена европейската заповед за арест и че изпълняващата държава може да откаже да изпълни европейска заповед за арест, когато се докаже, че не е издържана проверката на пропорционалността, например в случай на особено леки престъпления според определението в националното законодателство? Възнамерява ли Комисията в съответствие с Ръководството на Съвета да поясни и насърчи създаването на насоки по отношение на проверката за пропорционалността на европейската заповед за арест?

   Как ще гарантира Комисията, че издирваните с европейска заповед за арест лица имат действително право да оспорват европейската заповед за арест както в издаващата, така и в изпълняващата държава, и че решението за неизпълнение на европейската заповед за арест води до отстраняване от шенгенската система за предупреждаване?

   Съгласна ли е Комисията, че неприемливите условия в затворите правят невъзможно съществуването на необходимото взаимно доверие в наказателноправните стандарти на държавите-членки, а също и че ако условията в затворите в ЕС не се подобрят, съдилищата имат фактическо основание за отказ с цел блокиране на изпълнението на европейската заповед за арест, за да се спазят основните права на всяко лице?

  Внесен: 20.5.2011

  Предаден: 24.5.2011

  Краен срок за отговор: 31.5.2011