Parlamentní otázka - O-000129/2011Parlamentní otázka
O-000129/2011

Evropský zatýkací rozkaz

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000129/2011
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides
za skupinu GUE/NGL

Postup : 2011/2563(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000129/2011
Předložené texty :
O-000129/2011 (B7-0408/2011)
Hlasování :
Přijaté texty :

Komise nedávno vydala zprávu o provádění evropského zatýkacího rozkazu (KOM(2011)0175), ve které zdůraznila řadu přetrvávajících problémů týkajících se uplatňování evropského zatýkacího rozkazu (EZR). Například vydávání EZR v případě méně závažných trestných činů bez ohledu na přiměřenost předání viníka a s tím spojené použití lidských a finančních zdrojů (náklady se odhadují na 25 000 EUR za jeden postup předání) nebo záležitost nepřijatelných podmínek vazby, které mohou vést k ponižujícímu a nelidskému zacházení, a proto porušují Evropskou úmluvu o lidských právech (článek 3) a Listinu základních práv Evropské unie (článek 4) a závažným způsobem podkopávají důvěru v odpovídající zacházení s vězni, na němž je evropský zatýkací rozkaz založen.

 Souhlasí Komise s tím, že by v případě každého vydání EZR měla být přiměřenost základním hlediskem a vykonávající stát by měl odmítnout vykonání EZR, pokud se ukáže, že uplatnění EZR není přiměřené, například u velmi málo závažných trestných činů, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy? Hodlá Komise vyjasnit a podpořit pokyny pro posouzení přiměřenosti EZR souběžně s příručkou Rady?

 Jak Komise zajistí, aby se osoby, na něž byl vydán evropský zatýkací rozkaz, mohly proti tomuto zatykači bránit jak ve vystavujícím tak ve vykonávajícím členském státě a aby rozhodnutí o odmítnutí evropského zatýkacího rozkazu vedlo ke zrušení schengenského záznamu?

 Souhlasí Komise s tím, že nepřijatelné vazební podmínky brání vzniku potřebné vzájemné důvěry ve standardy trestního soudnictví v jednotlivých zemích a že pokud se tyto podmínky nezlepší, mají soudy de facto nárok na zastavení výkonu EZR z důvodu ochrany základních práv dotyčného?

Předložení: 20.5.2011

Postoupení: 24.5.2011

Platné do: 31.5.2011