Διαδικασία : 2011/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000129/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000129/2011 (B7-0408/2011)

Συζήτηση :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 51kWORD 45k
20 Μαΐου 2011
O-000129/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000129/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


  Θέμα: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (COM(2011)0175), στην οποία επισημαίνεται μία σειρά μόνιμων αποτυχιών σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Για παράδειγμα, το ζήτημα της χρήσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για αδικήματα ήσσονος σημασίας χωρίς να εξετάζεται δεόντως κατά πόσο η παράδοση μπορεί να θεωρηθεί αναλογική, πέραν των δαπανών σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους (το κόστος ανά διαδικασία παράδοσης εκτιμάται σε 25.000 ευρώ) και το ζήτημα των απαράδεκτων συνθηκών κράτησης που μπορεί να ισοδυναμεί με εξευτελιστική ή απάνθρωπη μεταχείριση και έτσι να αποτελεί παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 3) και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρο 4) και να υποβαθμίζει σημαντικά την εμπιστοσύνη για σωστή μεταχείριση των φυλακισμένων, εμπιστοσύνη στην οποία βασίζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

 Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η αναλογικότητα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για κάθε έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και ότι το κράτος εκτέλεσης μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εάν αποδεικνύεται ότι δεν πληρείται το κριτήριο της αναλογικότητας, για παράδειγμα σε αδικήματα ήσσονος σημασίας όπως ορίζονται από το εθνικό δίκαιο; Σκοπεύει η Επιτροπή να διασαφηνίσει και να προωθήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον έλεγχο της αναλογικότητας ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, παράλληλα με το εγχειρίδιο του Συμβουλίου;

 Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα καταζητούμενα άτομα βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης θα διαθέτουν πράγματι ουσιαστικό δικαίωμα να προσφύγουν κατά του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης τόσο στο κράτος μέλος έκδοσης όσο και στο κράτος μέλος εκτέλεσης, και ότι η απόφαση να μην εκτελεσθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης θα οδηγήσει στην άρση της καταχώρησης σήματος Σένγκεν;

 Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οι απαράδεκτες συνθήκες φυλάκισης καθιστούν αδύνατη την απαραίτητη αμοιβαία εμπιστοσύνη στα πρότυπα απονομής ποινικής δικαιοσύνης των κρατών μελών και συμφωνεί ότι εάν δε βελτιωθούν οι συνθήκες φυλάκισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαστήρια έχουν de facto το δικαίωμα να παύσουν την εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης προκειμένου να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου;

Κατάθεση: 20.5.2011

Διαβίβαση: 24.5.2011

Λήξη προθεσμίας: 31.5.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου