Menetlus : 2011/2563(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000129/2011

Esitatud tekstid :

O-000129/2011 (B7-0408/2011)

Arutelud :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 49kWORD 41k
20. mai 2011
O-000129/2011

Suuliselt vastatav küsimus O-000129/2011

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

fraktsiooni GUE/NGL nimel


  Teema: Euroopa vahistamismäärus

 Vastus täiskogul 

Komisjon esitas hiljuti Euroopa vahistamismäärust käsitleva rakendamisaruande (KOM(2011)0175), milles tõi välja rea püsivaid probleeme seoses Euroopa vahistamismääruse rakendamisega. Nendeks probleemideks on näiteks Euroopa vahistamismääruse rakendamine väiksemate rikkumiste puhul, ilma üleandmise proportsionaalsust ning kaasnevaid inim- ja finantskulusid (ühe üleandmismenetluse maksumus on arvestuslikult 25 000 eurot) nõuetekohaselt arvestamata, või vastuvõetamatud kinnipidamistingimused, millega võib olla seotud alandav või ebainimlik kohtlemine ja mis on seega vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooni (artikkel 3) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (artikkel 4), kahjustades tõsiselt Euroopa vahistamismääruse aluseks olevat usaldust kinnipeetavate nõuetekohase kohtlemise vastu.

 Kas komisjon on nõus sellega, et iga välja antud Euroopa vahistamismääruse puhul tuleks esmajoones kaaluda selle proportsionaalsust ning et täidesaatval riigil on õigus vahistamismääruse täitmisest keelduda, kui selgub, et proportsionaalsuse põhimõtet ei ole järgitud (näiteks siseriiklikus õiguses määratletud pisirikkumiste puhul)? Kas komisjon kavatseb lisaks nõukogu käsiraamatule selgitada ja edendada ka vahistamismääruse proportsionaalsuse kontrollimise suuniseid?

 Kuidas kavatseb komisjon tagada Euroopa vahistamismääruse alusel tagaotsitavatele isikutele nende õiguse vaidlustada Euroopa vahistamismäärus nii selle välja andnud riigis kui ka täitesaatvas riigis, ning tagada, et otsus Euroopa vahistamismäärust mitte täitmisele pöörata tooks kaasa Schengeni hoiatusteate kustutamise?

 Kas komisjon on nõus sellega, et vastuvõetamatute kinnipidamistingimuste tõttu tekib olukord, kus puudub vajalik vastastikune usaldus üksteise kriminaalõigussüsteemi standardite vastu, ning nõustub sellega, et kui Euroopa Liidus ei parandata kinnipidamistingimusi, annab see kohtutele de facto põhjuse vahistamismääruse täideviimisest keelduda, et kaitsta asjaomase isiku põhiõigusi?

Esitatud: 20.5.2011

Edastatud: 24.5.2011

Vastuse tähtaeg: 31.5.2011

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika