Parlamentin kysymys - O-000129/2011Parlamentin kysymys
O-000129/2011

Eurooppalainen pidätysmääräys

Suullisesti vastattava kysymys O-000129/2011
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2011/2563(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000129/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000129/2011 (B7-0408/2011)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio julkaisi hiljattain eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä kertomuksen (KOM(2011)0175), jossa tuotiin esiin joukko pidätysmääräyksen täytäntöönpanossa jatkuvasti kohdattavia ongelmia. Ongelmana ovat esimerkiksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltaminen vähäisiin rikkomuksiin luovutuksen suhteellisuutta harkitsematta ja huolimatta siitä aiheutuvista henkilöstökuluista ja taloudellisista kustannuksista (arviolta 25 000 euroa per luovuttamismenettely) sekä kohtuuttomat vankeusolot, jotka voivat tarkoittaa epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua ja loukata siten Euroopan ihmisoikeussopimusta (3 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaa (4 artikla) sekä heikentää vakavasti luottamusta vankien asianmukaiseen kohteluun, mihin eurooppalainen pidätysmääräys perustuu.

 Eikö komissionkin mielestä suhteellisuuden tulisi olla yksi pääkysymyksistä kutakin eurooppalaista pidätysmääräystä myönnettäessä ja eikö täytäntöönpanovaltio voi komission mielestä kieltäytyä panemasta pidätysmääräystä täytäntöön, jos se osoittaa, että suhteellisuustarkistuksen vaatimukset eivät toteudu, esimerkiksi kansallisessa lainsäädännössä hyvin vähäisiksi määritettyjen rikkomusten kohdalla? Aikooko komissio selventää ja edistää eurooppalaisen pidätysmääräyksen suhteellisuustarkistusta koskevia ohjesääntöjä neuvoston käsikirjan rinnalla?

 Miten komissio aikoo varmistaa, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla luovutettavaksi pyydetyillä henkilöillä on todellinen oikeus vastustaa eurooppalaista pidätysmääräystä sekä pidätysmääräyksen antaneessa valtiossa että täytäntöönpanovaltiossa ja että päätös olla panematta täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä johtaa Schengen-kuulutuksen peruuttamiseen?

 Onko komissio samaa mieltä siitä, että kohtuuttomat vankilaolot estävät välttämättömän keskinäisen luottamuksen osapuolten rikosoikeudellisiin normeihin, ja että jos vankilaoloja Euroopan unionissa ei paranneta, tuomioistuimilla on tosiasiallisesti oikeus kieltäytyä panemasta täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä, jotta henkilön perusoikeudet turvataan?

Jätetty: 20.5.2011

Välitetty: 24.5.2011

Määräaika: 31.5.2011