Pytanie poselskie - O-000129/2011Pytanie poselskie
O-000129/2011

Europejski nakaz aresztowania

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000129/2011
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides
w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2011/2563(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000129/2011
Teksty złożone :
O-000129/2011 (B7-0408/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Komisja wydała niedawno sprawozdanie z wdrażania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) (COM(2011)0175), w którym zwróciła uwagę na szereg utrzymujących się problemów dotyczących stosowania tego nakazu. Jest to na przykład kwestia stosowania ENA do drobnych przestępstw bez odpowiedniego uwzględnienia tego, czy wydanie danej osoby jest proporcjonalne, nie wspominając o ponoszonych kosztach ludzkich i finansowych (szacunkowy koszt procedury wydania osoby wynosi 25 tys. EUR), a także kwestia niedopuszczalnych warunków zatrzymania, które mogą być równoznaczne z poniżającym lub nieludzkim traktowaniem, a więc mogą stanowić naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 3) oraz Europejskiej Karty Praw Podstawowych (art. 4) i poważnie podważyć przekonanie o odpowiednim traktowaniu więźniów, które jest podstawą europejskiego nakazu aresztowania.

 Czy Komisja się zgadza, że w każdym przypadku wydawania ENA kluczowym kryterium powinna być proporcjonalność oraz że państwo wykonujące może odmówić wykonania ENA, jeśli wykaże, że nie spełniono kryterium proporcjonalności, na przykład w przypadku bardzo drobnych przestępstw zgodnie z ich definicją w prawie krajowym? Czy równolegle do podręcznika Rady Komisja zamierza objaśnić i propagować wytyczne dotyczące kontroli proporcjonalności ENA?

 Jak Komisja zamierza dopilnować, by osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania miały skuteczne prawo zakwestionowania tego nakazu zarówno w państwie go wydającym, jak i w państwie wykonującym, oraz by skutkiem decyzji o niewykonywaniu europejskiego nakazu aresztowania było usunięcie wpisu schengeńskiego?

 Czy Komisja się zgadza, że niedopuszczalne warunki w więzieniach sprawiają, że niemożliwe staje się wzajemne zaufanie do standardów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w poszczególnych państwach, które jest przecież niezbędne? Czy Komisja się zgadza, że jeśli warunki w więzieniach w Unii Europejskiej nie zostaną poprawione, sądy będą miały faktyczną podstawę do zablokowania wykonania ENA w celu ochrony praw podstawowych danej osoby?

Przedłożone: 20.5.2011

Przekazane: 24.5.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 31.5.2011