Întrebare parlamentară - O-000129/2011Întrebare parlamentară
O-000129/2011

Mandatul european de arestare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000129/2011
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides
în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2011/2563(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000129/2011
Texte depuse :
O-000129/2011 (B7-0408/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

Comisia a publicat recent raportul său privind punerea în aplicare a mandatului european de arestare (COM(2011)0175), în care a subliniat o serie de inadvertențe repetate în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui mandat. Printre aceste inadvertențe se află problema utilizării mandatului european de arestare pentru infracțiuni minore fără a se lua în considerare în mod corespunzător dacă predarea este proporțională, fără a ține seama de costurile umane și financiare implicate (estimate la 25 000 de euro pentru fiecare procedură de predare), și problema condițiilor de detenție inacceptabile, care pot ajunge până la tratamente degradante sau inumane, ducând astfel la o încălcare a Convenției europene a drepturilor omului (articolul 3) și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (articolul 4) și subminând astfel în mod grav încrederea în aplicarea unui tratament just deținuților, care stă la baza mandatului european de arestare.

 Este Comisia de acord cu faptul că proporționalitatea ar trebui să fie un aspect esențial pentru fiecare mandat european de arestare emis și că statul executant poate să refuze executarea acestuia dacă se demonstrează că testul de proporționalitate nu a fost trecut, de exemplu, în cazul unor infracțiuni definite ca minore în legislația națională? Intenționează Comisia să definească și să promoveze linii directive privind controlul de proporționalitate al unui mandat european de arestare, în paralel cu manualul Consiliului?

 Cum intenționează Comisia să asigure faptul că persoanele urmărite în baza unui mandat european de arestare se vor bucura de dreptul de a contesta acest mandat atât în statul emitent, cât și în statul de executare, și că decizia de a nu executa un mandat european de arestare duce la eliminarea alertei Schengen?

 Este Comisia de acord cu faptul că condițiile de detenție inacceptabile fac imposibilă încrederea reciprocă în standardele justiției penale și că, în cazul în care condițiile din închisorile Uniunii Europene nu sunt îmbunătățite, tribunalele au un motiv de facto pentru a bloca executarea unui mandat european de arestare cu scopul de a proteja drepturile fundamentale ale persoanei?

Depunere: 20.5.2011

Trimisă: 24.5.2011

Termen pentru răspuns: 31.5.2011