Postup : 2011/2563(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000129/2011

Predkladané texty :

O-000129/2011 (B7-0408/2011)

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 54kWORD 43k
20. mája 2011
O-000129/2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000129/2011

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

v mene skupiny GUE/NGL


  Vec: Európsky zatýkací rozkaz

 Odpoveď v pléne 

Komisia nedávno vydala svoju správu o uplatňovaní európskeho zatýkacieho rozkazu (KOM(2011)0175), v ktorej zdôraznila niekoľko pretrvávajúcich nedostatkov týkajúcich sa uplatňovania európskeho zatýkacieho rozkazu (EZR). Napríklad otázka používania EZR v prípade menej závažných trestných činov bez riadneho posúdenia toho, či je odovzdanie osoby  primerané, nehľadiac na personálne a finančné náklady, ktoré sú s tým spojené (ich výška sa odhaduje na 25 000 EUR na každý postup odovzdania), a otázka neprijateľných podmienok zadržiavania osôb, ktoré môžu predstavovať ponižovanie alebo neľudské zaobchádzanie, čím sa porušuje Európsky dohovor o ľudských právach (článok 3) a Charta základných práv Európskej únie (článok 4) a vážne sa narúša dôvera v rovnaké zaobchádzanie s väzňami, na ktorom je európsky zatýkací rozkaz založený.

 Súhlasí komisia s tým, že proporcionalita by mala byť kľúčovým faktorom pri každom vydávanom EZR a že vykonávajúci štát môže odmietnuť vykonanie EZR, ak preukáže, že sa nedodržala previerka proporcionality, napríklad v prípade priestupkov podľa definície vnútroštátneho práva? Plánuje Komisia spresniť a presadzovať usmernenia týkajúce sa previerok proporcionality EZR súbežne s príručkou Rady?

 Ako chce Komisia zabezpečiť, že osoby hľadané na základe európskeho zatýkacieho rozkazu budú mať účinné právo napadnúť európsky zatýkací rozkaz vo vydávajúcom aj vykonávajúcom štáte a že rozhodnutie nevykonať európsky zatýkací rozkaz povedie k odstráneniu schengenského zápisu?

 Súhlasí Komisia s tým, že neprijateľné podmienky vo väzniciach bránia potrebnej vzájomnej dôvere v normy trestnoprávnej spravodlivosti jednotlivých krajín a súhlasí s tým, že ak sa nezlepšia podmienky vo väzniciach v Európskej únii, budú mať súdy de facto dôvod na blokovanie vykonávania EZR s cieľom chrániť základné práva osoby?

Predložené: 20.5.2011

Postúpené: 24.5.2011

Termín na zodpovedanie: 31.5.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia