Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000140/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000140/2011

  Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000140/2011
  προς το Συμβούλιο
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Timothy Kirkhope
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Διαδικασία : 2011/2563(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000140/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000140/2011 (B7-0409/2011)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποδείχθηκε αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, όπως υπέδειξε η Επιτροπή, ενδέχεται να υπονομευθεί η φήμη και η αποτελεσματικότητά του από αναφορές ότι δεν χρησιμοποιείται με αναλογικό τρόπο και εντός του πεδίου εφαρμογής για το οποίο σχεδιάστηκε.

   Θεωρεί το Συμβούλιο ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης υπήρξε χρήσιμο μέσο και ότι πέτυχε τους σκοπούς του;

   Ποιες ενέργειες σκοπεύει να αναλάβει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι η μελλοντική χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι αναλογική όσον αφορά την εκάστοτε παράβαση και το οικονομικό κόστος;

   Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να διασφαλίσει τα νομικά και διοικητικά δικαιώματα των ατόμων που αναζητούνται βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης;

  Κατάθεση: 31.5.2011

  Διαβίβαση: 1.6.2011

  Λήξη προθεσμίας: 22.6.2011