Pytanie poselskie - O-000140/2011Pytanie poselskie
O-000140/2011

Europejski nakaz aresztowania

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000140/2011
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Procedura : 2011/2563(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000140/2011
Teksty złożone :
O-000140/2011 (B7-0409/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Europejski nakaz aresztowania okazał się być skutecznym narzędziem walki z transgraniczną przestępczością, przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Jednak – jak wskazała Komisja – istnieje możliwość, że dobre imię i skuteczność tego instrumentu podważać będą sprawozdania o stosowaniu go w sposób nieproporcjonalny oraz wykraczający poza zakres, dla którego został przewidziany.

 Czy Rada jest zdania, że europejski nakaz aresztowania jest użyteczny i czy spełnia on założone cele?

 Jakie kroki zamierza podjąć Rada w celu zagwarantowania, by stosowanie europejskiego nakazu aresztowania w przyszłości było proporcjonalne pod względem popełnionego wykroczenia i ponoszonych kosztów?

 W jaki sposób Rada zamierza zapewnić prawa ustawowe i administracyjne osób poszukiwanych w oparciu o europejski nakaz aresztowania?

Przedłożone: 31.5.2011

Przekazane: 1.6.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.6.2011