Parlamentsfråga - O-000140/2011Parlamentsfråga
O-000140/2011

  Den europeiska arresteringsordern

  Fråga för muntligt besvarande O-000140/2011
  till rådet
  Artikel 115 i arbetsordningen
  Timothy Kirkhope
  för ECR-gruppen

  Förfarande : 2011/2563(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000140/2011
  Ingivna texter :
  O-000140/2011 (B7-0409/2011)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Den europeiska arresteringsordern har visat sig vara ett effektivt instrument för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, organiserad brottslighet och terrorism. Som kommissionen påpekat finns det dock en risk för att arresteringsorderns rykte och effektivitet har undergrävts av rapporter om att den använts oproportionerligt och utanför avsett tillämpningsområde.

   Anser rådet att den europeiska arresteringsordern har varit ett användbart instrument och att den har uppnått sina mål?

   Vilka åtgärder ämnar rådet vidta för att garantera att den europeiska arresteringsordern i framtiden används på ett sätt som är proportionerligt med det brott som begåtts och med de finansiella kostnaderna?

   Hur ämnar rådet garantera de juridiska och administrativa rättigheterna för dem som är efterlysta inom ramen för den europeiska arresteringsordern?

  Ingiven: 31.5.2011

  Vidarebefordrad: 1.6.2011

  Sista svarsdag: 22.6.2011