Διαδικασία : 2011/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000153/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Συζήτηση :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 45kWORD 26k
16 Ιουνίου 2011
O-000153/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000153/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Pervenche Berès, Karima Delli

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


  Θέμα: Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το Δεκέμβριο 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε γραπτή δήλωση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εθνικών στρατηγικών στο πνεύμα της κοινής έκθεσης του 2010 για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη και στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στην κοινή έκθεση του 2010 καθίσταται σαφές ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους αστέγους, εστιάζοντας τη δράση τους σε βασικούς τομείς, όπως η πρόληψη της έλλειψης στέγης, η μείωση της διάρκειάς της, η αντιμετώπιση των σοβαρότερων μορφών της, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους αστέγους και η εξασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγης. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Συναίνεσης για την Έλλειψη Στέγης του 2010 απηύθυνε έκκληση για την πραγμάτωση μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, η οποία θα στηρίζει, θα παρακολουθεί και θα συντονίζει την ανάπτυξη πολιτικών στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης. Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (EPPSE) δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο της Επιτροπής στον τομέα της έλλειψης στέγης, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διάσκεψης συναίνεσης.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Επιτροπή όσον αφορά την ανάπτυξη μιας ενωσιακής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στο πλαίσιο της EPPSE; Ποιές θεωρεί η Επιτροπή ότι είναι οι βασικές συνιστώσες μιας τέτοιας στρατηγικής και πώς σκοπεύει να λάβει υπόψη της τις συστάσεις της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Συναίνεσης για την Έλλειψη Στέγης; Πώς διαβλέπει η Επιτροπή τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη ενωσιακής στρατηγικής στο ζήτημα της έλλειψης στέγης; Προτίθεται η Επιτροπή να συντάξει ανακοίνωση σχετικά με την έλλειψη στέγης και πότε; Εάν όχι, για ποιους λόγους;

Στο πλαίσιο της Ένωσης Καινοτομίας και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, πώς θα στηρίξει η Επιτροπή τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στην έλλειψη στέγης και πώς θα στηρίξει τη διάδοση και επέκταση των εν λόγω λύσεων;

Στη γραπτή δήλωση 61/2010 διατυπώνονται 5 βασικές προτεραιότητες που είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν για να δοθεί τέλος στην έλλειψη στέγης. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να προαγάγει την πρόοδο στην επίτευξη των εν λόγω στόχων στα κράτη μέλη;

Κατάθεση: 16.6.2011

Διαβίβαση: 20.6.2011

Λήξη προθεσμίας: 27.6.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου