Parlamendi esitatud küsimus - O-000153/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000153/2011

ELi strateegia kodutuse kohta

Suuliselt vastatav küsimus O-000153/2011
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Pervenche Berès, Karima Delli
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2011/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000153/2011
Esitatud tekstid :
O-000153/2011 (B7-0421/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlament võttis 2010. aasta detsembris vastu kirjaliku deklaratsiooni ELi strateegia kodutuse kohta, et pakkuda liikmesriikidele tuge tõhusa siseriikliku strateegia väljaarendamiseks kooskõlas 2010. aasta ELi sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisraporti ja Euroopa 2020 strateegiaga. 2010. aasta ühisraportis tehti selgeks, et liikmesriigid peaksid kodutuse küsimuses võtma vastu integreeritud strateegiad, milles keskendutaks võtmetähtsusega eesmärkidele nagu kodutuse ennetamine, kodutuks olemise aja vähendamine, kõige tõsisema kodutuse olukorraga tegelemine esmajärjekorras, kodututele pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine ja taskukohase hinnaga eluaseme pakkumine. 2010. aastal toimunud kodutusteemalisel Euroopa konsensuskonverentsil nõuti ELi üldise kodutusalase strateegia kehtestamist, et toetada, jälgida ja koordineerida kodutusalase poliitika väljaarendamist liikmesriikides. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi (EPPSE) kaudu jätkatakse komisjoni tööd kodutuse probleemiga, võttes arvesse konsensuskonverentsi tulemusi.

Millisesse järku on komisjon jõudnud ELi kodutusalase strateegia väljaarendamisel EPPSE raames? Mida peab komisjon selle strateegia keskseteks komponentideks ja kuidas ta arvestab kodutusteemalise Euroopa konsensuskonverentsi juhatuse soovitustega? Kuidas näeb komisjon ette ELi kodutusalase strateegia väljaarendamisel koostööd Euroopa Parlamendiga? Kas komisjon kavatseb koostada kodutuse teemal teatise ja millal ta seda teeb? Kui ei, siis miks?

Kuidas toetab komisjon Innovatiivse Liidu ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi raames edasiste tõendite kogumist kodutuse vastu tõhustate lahenduste toetuseks, ning kuidas kavatseb ta toetada selliste lahenduste levitamist ja võimendamist?

Kirjalikus deklaratsioonis nr 61/2010 määratleti 5 võtmetähtsusega prioriteeti, millega tuleb kodutuse lõpetamiseks tegeleda. Kuidas komisjon kavatseb hõlbustada nende eesmärkide poole liikumist liikmesriikides?

Esitatud: 16.6.2011

Edastatud: 20.6.2011

Vastuse tähtaeg: 27.6.2011