Parlamentsfråga - O-000153/2011Parlamentsfråga
O-000153/2011

EU:s strategi mot hemlöshet

Fråga för muntligt besvarande O-000153/2011
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Pervenche Berès, Karima Delli
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förfarande : 2011/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000153/2011
Ingivna texter :
O-000153/2011 (B7-0421/2011)
Omröstningar :
Antagna texter :

I december 2010 antog Europaparlamentet en skriftlig förklaring om en EU-strategi mot hemlöshet för att hjälpa medlemsstaterna att ta fram effektiva nationella strategier i enlighet med den gemensamma rapporten om socialt skydd och social inkludering 2010 och som en del av Europa 2020-strategin. I den gemensamma rapporten för 2010 klargjordes att medlemsstaterna borde anta integrerade strategier mot hemlöshet som inriktas på de viktigaste målen, t.ex. förebyggande av hemlöshet, kortare hemlöshetsperioder, insatser mot den allvarligaste hemlösheten, bättre tjänster för hemlösa eller tillgång på bostäder till ett överkomligt pris. Under den europeiska konsensuskonferensen om hemlöshet 2010 efterlystes en övergripande EU-strategi mot hemlöshet för att stödja, övervaka och samordna medlemsstaternas politik mot hemlöshet. Inom ramen för den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning har man åtagit sig att fortsätta kommissionens arbete mot hemlöshet samtidigt som man tar hänsyn till resultaten av konsensuskonferensen.

Hur långt har kommissionen kommit i utvecklingen av en EU-strategi mot hemlöshet inom ramen för den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning? Vilka är enligt kommissionen de viktigaste inslagen i en sådan strategi, och hur kommer den att ta hänsyn till rekommendationerna från juryn för den europeiska konsensuskonferensen om hemlöshet? Hur föreställer sig kommissionen samarbetet med Europaparlamentet vid utvecklingen av en EU-strategi mot hemlöshet? Avser kommissionen att utarbeta ett meddelande om hemlöshet? Om så är fallet, när? Om så inte är fallet, varför inte?

Hur kommer kommissionen, inom ramen för Innovationsunionen och den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning, att stödja försök att finna fler effektiva lösningar på hemlöshetsproblemet, och hur kommer kommissionen att stödja spridningen och vidareutvecklingen av dessa lösningar?

I den skriftliga förklaringen 0061/2010 fastställs fem prioriterade åtgärder som måste vidtas för att få ett slut på hemlösheten. Hur kommer kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att uppnå dessa mål?

Ingiven: 16.6.2011

Vidarebefordrad: 20.6.2011

Sista svarsdag: 27.6.2011