Parlamento klausimas - O-000156/2011Parlamento klausimas
O-000156/2011

Derybos su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo - dabartinė padėtis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000156/2011
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Søren Bo Søndergaard
GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2729(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000156/2011
Pateikti tekstai :
O-000156/2011 (B7-0412/2011)
Balsavimas :
Priimti tekstai :
  1. Ar Komisija gali išsamiau paaiškinti savo vertinimą dėl ES ir Australijos susitarimo PNR srityje atitikties pagrindinėms teisėms ir ES teisės aktams, taip pat Europos Parlamento rezoliucijose P7_TA(2010)0144 ir P7_TA(2010)0397 nustatytiems kriterijams? Ar Komisija gali visų pirma paaiškinti, kaip ji nustatė, kad PNR duomenų rinkimas ir naudojimas atitinka teisinius būtinumo ir proporcingumo reikalavimus?
  2. Ar Komisija gali paaiškinti, kaip ji, remdamasi SESV 218 straipsniu, ketina įgyvendinti ES ir Australijos susitarimo 23 ir 25 straipsnių nuostatas (dėl ginčų sprendimo, laikino sustabdymo ir nutraukimo), jei Europos Parlamentas balsuodamas absoliučia balsų dauguma paragins taikyti šiuos straipsnius?
  3. Atsižvelgiant į tai, jog pagal Australijos įstatymus reikalaujama, kad vežėjas perduotų PNR duomenis, ES ir Australijos susitarimo tikslas yra tik užtikrinti, kad duomenų perdavimas vyktų nepažeidžiant ES duomenų apsaugos teisės aktų. Ar Komisija sutinka, kad SESV 16 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas Tarybos sprendimui?
  4. Atsižvelgiant į tai, kad bendra suderinta skirstymo apibrėžtis, taip pat grindžiama galiojančiais tarptautiniais dokumentais, galėtų padėti įvertinti PNR duomenų rinkimo ir apdorojimo bei skirstymo veiklos sąsajas, ar Komisija sutiktų parengti tokią apibrėžtį?
  5. Kol dar nėra tolesnių derybų su JAV ir Kanada rezultatų, ar Komisija galėtų informuoti apie bendruosius kriterijus, kuriais užtikrinamas būtinumo ir proporcingumo principų laikymasis, ypač atsižvelgiant į taikymo apimtį ir saugojimo terminus? Ar ji gali pateikti išsamią galimų dvišalių JAV ir ES valstybių narių susitarimų, kuriuose yra nuoroda į PNR duomenų perdavimą, apžvalgą? Ar Komisija gali pateikti išsamesnės informacijos apie būsimus teisės aktus, kuriais bus sudarytos sąlygos sistemingam PNR duomenų perdavimui iš Kanados į JAV?
  6. Ar Komisija gali paaiškinti ryšį tarp JAV saugių skrydžių (angl. Secure Flight) programos ir PNR duomenų rinkimo?
  7. Ar Komisija mano, kad pasikartojantis JAV valdžios institucijų ad hoc duomenų importas (angl. pull) iš vežėjų, kurie jau naudoja duomenų eksporto (angl. push) metodą, sistemų nepažeidžia dabartinio susitarimo su JAV nuostatų?
  8. Ar Komisijos ir Jungtinių Valstijų derybos dar vyksta?
  9. Ar Komisija užtikrins, kad PNR duomenų perdavimas JAV, Kanadai ir Australijai jokiomis aplinkybėmis nevaržys pamatinės Europos piliečių judėjimo į šias šalis laisvės? Ar susitarimo projekte bus pateikta nuoroda į šią pagrindinę žmogaus teisę, nurodytą Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte (ICCPR) ir ES chartijoje?

Pateikta: 20.6.2011

Perduota: 22.6.2011

Atsakyti iki: 29.6.2011