Parlamenta jautājums - O-000156/2011Parlamenta jautājums
O-000156/2011

Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000156/2011
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Søren Bo Søndergaard
GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2011/2729(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000156/2011
Iesniegtie teksti :
O-000156/2011 (B7-0412/2011)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :
  1. Vai Komisija var sīki precizēt savu novērtējumu attiecībā uz ES un Austrālijas nolīguma par personas datu reģistru atbilstību pamattiesībām un ES tiesībām, un kritērijiem, kas minēti Eiropas Parlamenta rezolūcijās P7_TA(2010)0144 un P7_TA(2010)0397? Vai Komisija var paskaidrot, piemēram, kā tā ir secinājusi, ka personas datu reģistru ziņu ieguve un izmantošana atbilst tiesībās noteiktajiem nepieciešamības un proporcionalitātes principam?
  2. Vai Komisija var paskaidrot saistībā ar LESD 218. pantu, kā tā grasās īstenot ES un Austrālijas nolīguma 23. un 25. pantu (par strīdu izšķiršanu, nolīguma apturēšanu un izbeigšanu), ja Eiropas Parlaments ar balsu absolūto vairākumu pieprasa šos pantus piemērot?
  3. Tā kā Austrālijas tiesībās jau ir prasība par lidsabiedrību personas datu reģistru nodošanu, ES un Austrālijas nolīgums tiek slēgts tikai tāpēc, lai nodrošinātu, ka datu nodošana notiek atbilstīgi ES datu aizsardzības tiesībām. Vai Komisija piekrīt tam, ka LESD 16. pants ir piemērots tiesiskais pamats, lai Padome varētu pieņemt lēmumu?
  4. Tā kā vienoti pieņemtā profila izstrādes definīcija, kas arī balstās uz spēkā esošiem starptautiskiem dokumentiem, varētu būt lietderīga personas datu reģistru ziņu ieguves un apstrādes un profila izstrādes pasākumu savstarpējo saikņu novērtējumā, vai Komisija uzņemtos šādas definīcijas izstrādi?
  5. Vai Komisija laikposmā, kamēr nav zināmi turpmāko sarunu ar ASV un Kanādu rezultāti, var sniegt informāciju par vispārējiem kritērijiem, ar kuriem nodrošina nepieciešamības un proporcionalitātes principa ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz darbības jomu un saglabāšanas laikposmiem? Vai tā var sniegt pilnīgu pārskatu par iespējamajiem divpusējiem nolīgumiem, kurus varētu noslēgt starp ASV un dalībvalstīm un kuros būtu minēta personas datu reģistru nodošana? Vai Komisija var precizēt turpmākos tiesību aktus, kuros būtu paredzēts, ka Kanāda sistemātiski nodod ASV personas datu reģistrus?
  6. Vai Komisija var precizēt, kāda ir ASV drošu lidojumu programmas un personas datu reģistru ziņu ieguves saikne?
  7. Vai Komisija uzskata, ka biežums, ar kādu ASV iestādes izmanto tādu lidsabiedrību datus (PULL metode), kuras jau izmanto PUSH metodi, atbilst ar ASV noslēgto nolīgumu normām?
  8. Vai joprojām noris Komisijas sarunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm?
  9. Vai Komisija nodrošinās to, ka personas datu reģistru nodošana ASV, Kanādai un Austrālijai nekādā ziņā neierobežos Eiropas iedzīvotāju pārvietošanās uz šīm valstīm pamatbrīvību? Vai nolīguma projektā būs pieminētas šīs pamata cilvēktiesības, kas ir paredzētas Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un ES Hartā?

Iesniegšanas datums: 20.6.2011

Nosūtīts: 22.6.2011

Termiņš atbildei: 29.6.2011