Процедура : 2011/2803(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000158/2011

Внесени текстове :

O-000158/2011 (B7-0435/2011)

Разисквания :

PV 29/09/2011 - 4
CRE 29/09/2011 - 4

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 52kWORD 30k
21 юни 2011 г.
O-000158/2011

Въпрос с искане за устен отговор O-000158/2011

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi, Carlo Fidanza


  Относно: Насоки за държавните помощи за енергоемки промишлени сектори

 Отговор по време на пленарно заседание 

Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО, предвижда разпределяне на безплатни квоти единствено за преките емисии до максимален праг, определен чрез система от показатели. Около 70 % от емисиите от електрически пещи, а именно непреките емисии, произведени от топлинните електроцентрали, захранващи пещите, са изключени от обхвата на решението. Въздействието от прехвърлянето на емисиите на CO2 върху цената на електроенергията ще се отрази на промишлеността, нанасяйки вреди на промишлените сектори с по-високо потребление на енергия (в това число и стоманодобивния сектор).

С Решение 2010/2/ЕС от 24 декември 2009 г. Европейската комисията призна стоманодобивния сектор като сектор, изложени на висок риск от изместване на въглеродни емисии, с произтичаща от това загуба на голям пазарен дял в полза на съоръжения извън ЕС, които са с по-ниска ефективност по отношение на емисиите на въглерод, което позволява да се предвиди известна загуба на конкурентноспособност от страна на европейската промишленост спрямо основните страни извън ЕС, които отделят по-малко внимание на околната среда. Член 10а, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО гласи, че държавите-членки могат също да приемат финансови мерки в полза на отраслите или подотраслите, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изместване на въглерод“ поради прехвърлянето на разходи по емисиите на парникови газове в цените на електроенергията (непреки разходи), с цел да се компенсират тези разходи и когато тези финансови мерки съответстват на правила за държавните помощи.

Възнамерява ли Комисията, в бъдещите насоки за държавните помощи, предвидени в рамките на новата схема за търговия с квоти за емисии на ЕС, да приеме мерки, с цел да се гарантира, че секторът на стоманодобив с електрически пещи (и съответните валци) ще бъде признат като сектор, който има право да получава предвидените в член 10а, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО мерки за компенсация, и че посочените мерки за компенсация ще бъдат пропорционални на направените разходи?

Внесен: 21.6.2011

Предаден: 24.6.2011

Краен срок за отговор: 1.7.2011

Език, на който е внесен въпросът: IT 
Правна информация - Политика за поверителност