Parlamenti kérdés - O-000158/2011Parlamenti kérdés
O-000158/2011

A nagy energiafelhasználású iparágaknak juttatott állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000158/2011
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi, Carlo Fidanza

Eljárás : 2011/2803(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000158/2011
Előterjesztett szövegek :
O-000158/2011 (B7-0435/2011)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2009/29/EK irányelvvel módosított 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat értelmében csak egy referenciarendszerben meghatározott maximális számban lehet ingyenes közvetlen kibocsátási kvótákat kiosztani. Az elektromos kemencék, vagyis a kemencéket villamos árammal ellátó hőerőművek közvetlen kibocsátásainak 70%-a nem tartozik e határozat alkalmazási körébe. A CO2-kibocsátás beépítése a villamos energia árába érinti majd az egész ipari rendszert, ám igen hátrányos lesz a magas energiafelhasználású szektorokra, például a vas- és acéliparra nézve.

2009. december 24-i 2010/2/EU határozatában a Bizottság elismerte, hogy az acélágazat esetében nagy a kockázata a következményes kibocsátásnak, aminek következtében e vállalatok jelentős piaci részesedést veszíthetnek el, és e piacokat olyan, Európai Unión kívüli vállalatok szerezhetik meg, amelyek még kevésbé hatékonyak a CO2-kibocsátás szempontjából, vagyis félő, hogy az európai ipari rendszer versenyképessége csökken a környezetet kevésbé kímélő harmadik országokhoz képest. A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (6) bekezdése szerint a tagállamok pénzügyi intézkedéseket hozhatnak a jelentős következményes kibocsátás kockázatának kitett ágazatok támogatására annak érdekében, hogy kompenzálják az üvegházhatású gázok kibocsátásával járó, az energiaárba beépített (közvetett) költségeket, amennyiben ezek az intézkedések összhangban állnak az állami támogatásokról szóló rendelkezésekkel.

Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy az Európai Unió új kvótakereskedelmi rendszere keretében meghatározandó, az állami támogatásokra vonatkozó jövőbeni iránymutatásokban olyan intézkedéseket hozzon, amelyek értelmében az elektromos kemencék (és a hozzájuk tartozó hengerlőgépek) útján történő acéltermelés támogatható legyen a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (6) bekezdése szerinti kompenzációs intézkedésekkel, és hogy ezek az intézkedések arányosak legyenek a viselt költségekkel?

Előterjesztve: 21.6.2011

Továbbítva: 24.6.2011

A válaszadás határideje: 1.7.2011