Парламентарен въпрос - O-000159/2011Парламентарен въпрос
O-000159/2011

Актуално състояние на преговорите с Австралия, САЩ и Канада относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците (PNR данни)

Въпрос с искане за устен отговор O-000159/2011
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Jan Philipp Albrecht
от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2011/2729(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000159/2011
Внесени текстове :
O-000159/2011 (B7-0413/2011)
Гласувания :
Приети текстове :
  1. Може ли Комисията да разясни подробно оценката си за съответствието на споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на произхождащи от Европейския съюз резервационни данни за пътниците (PNR данни) с основните права на човека и законодателството на ЕС, както и с критериите, заложени в резолюции P7_TA(2010)0144 и P7_TA(2010)0397? Може ли Комисията да обясни по-специално как е констатирала, че събирането и използването на PNR данни отговаря на правните изисквания за необходимост и пропорционалност?
  2. Може ли Комисията да разясни как, в контекста на член 218 от ДФЕС, възнамерява да прилага член 23 и 25 от споразумението между ЕС и Австралия (относно решаване на спорове, временно преустановяване на действието на договора, прекратяване на договора) в случай че Европейският парламент с абсолютно мнозинство призове тези членове да бъдат прилагани?
  3. Като се вземе предвид, че предаването на PNR данни от превозвачите е изискване на австралийското законодателство, целта на споразумението между ЕС и Австралия е да гарантира, че предаването на данни се осъществява в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните. Съгласна ли е Комисията, че член 16 от ДФЕС е подходящо правно основание за решението на Съвета?
  4. Като се вземе предвид, че общоприето определение за изготвяне на профил, също основано на действащи международни актове, би допринесло за оценяване на взаимовръзката между събирането и обработването на PNP и дейностите по изготвяне на профил, би ли се съгласила Комисията да работи за изготвянето на подобно определение?
  5. В очакване на изхода от допълнителните преговори със САЩ и Канада, в състояние ли е Комисията да предостави информация относно основните критерии за осигуряване на зачитането на принципите на необходимост и пропорционалност, особено по отношение на обхвата и сроковете за задържане? Може ли тя да предостави пълен преглед на възможните двустранни споразумения между САЩ и държавите-членки, които засягат въпроса за предаването на PNR данни? Може ли Комисията да изясни съдържанието на бъдещото законодателство, което предвижда системно предаване на PNP данни от Канада на САЩ?
  6. Може ли Комисията да изясни връзката между програмата на САЩ за сигурни полети и събирането на PNR данни?
  7. Счита ли Комисията, че честотата на използването ad hoc на метода PULL от американските власти спрямо системите на превозвачите, които вече използват метода PUSH, е в съответствие с разпоредбите на действащото споразумение със САЩ?
  8. В момента текат ли преговори между Комисията и Съединените щати? Какви са изводите на Комисия въз основа на правното становище на нейната собствена правна служба?

Внесен: 22.6.2011

Предаден: 24.6.2011

Краен срок за отговор: 1.7.2011