Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000159/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000159/2011

Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000159/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Jan Philipp Albrecht
for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2011/2729(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000159/2011
Indgivne tekster :
O-000159/2011 (B7-0413/2011)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :
  1. Kan Kommissionen i detaljer redegøre for sin vurdering af overensstemmelsen mellem EU-Australien-aftalen om PNR-oplysninger med de grundlæggende rettigheder og EU-lovgivningen, samt med kriterierne i Europa-Parlamentets beslutninger P7_TA(2010)0144 og P7_TA(2010)0397? Kan Kommissionen navnlig forklare, hvordan den har fastslået, at indsamlingen og anvendelsen af PNR-oplysninger opfylder de retlige krav om nødvendighed og proportionalitet?
  2. Kan Kommissionen præcisere, hvordan den inden for rammerne af artikel 218 i TEUF har til hensigt at gennemføre artikel 23 og 25 i EU-Australien-aftalen (om tvistbilæggelse, suspension og opsigelse) i tilfælde af, at Europa-Parlamentet med et absolut flertal kræver anvendelse af disse artikler?
  3. I betragtning af, at overførslen af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber er et krav i australsk lov, er målet med EU-Australien-aftalen udelukkende at sikre, at dataoverførslen sker i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. Er Kommissionen enig i, at artikel 16 i TEUF udgør et passende juridisk grundlag for Rådets afgørelse?
  4. Vil Kommissionen, i betragtning af, at en ensartet aftalt definition af profilering, også baseret på gældende internationale dokumenter, ville kunne bidrage til at vurdere sammenhængen mellem indsamlingen og behandlingen af PNR-oplysninger og profileringsaktiviteter, indvillige i at arbejde på at nå frem til en sådan definition?
  5. Kan Kommissionen, indtil resultatet af de videre forhandlinger med USA og Canada foreligger, give oplysninger om generelle kriterier for at sikre overholdelse af principperne om nødvendighed og proportionalitet, navnlig med hensyn til omfanget og opbevaringsperioder? Kan Kommissionen give et fuldt overblik over mulige bilaterale aftaler mellem USA og medlemsstaterne, som indeholder en henvisning til overførslen af PNR-oplysninger? Kan Kommissionen redegøre for den kommende lovgivning, der indeholder bestemmelser for systematisk overførsel af PNR-oplysninger fra Canada til USA?
  6. Kan Kommissionen redegøre for forholdet mellem det amerikanske program, Flight Security, og indsamlingen af PNR-oplysninger?
  7. Tager Kommissionen hyppigheden af de ad hoc-indsamlinger (ved hjælp af "pull"-metoden), som de amerikanske myndigheder gennemfører fra systemerne hos de luftfartsselskaber, der allerede bruger "push"-metoden i overensstemmelse med bestemmelserne i den eksisterende aftale med USA, i betragtning?
  8. Er der forhandlinger i gang mellem Kommissionen og USA? Hvilke konsekvenser agter Kommissionen at drage fra udtalelsen fra dens egen juridiske tjeneste?

Indgivet: 22.6.2011

Videresendt: 24.6.2011

Besvarelsesfrist: 1.7.2011