Parlamento klausimas - O-000159/2011Parlamento klausimas
O-000159/2011

Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000159/2011
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2729(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000159/2011
Pateikti tekstai :
O-000159/2011 (B7-0413/2011)
Balsavimas :
Priimti tekstai :
  1. Ar Komisija galėtų išsamiau paaiškinti, ar, jos vertinimu, ES ir Australijos susitarimas dėl PNR atitinka pagrindines teises ir ES teisės aktų nuostatas bei Europos Parlamento rezoliucijose P7_TA(2010)0144 ir P7_TA(2010)0397 išdėstytus kriterijus? Ar Komisija galėtų konkrečiai paaiškinti, kaip ji nustatė, kad PNR duomenų rinkimas ir naudojimas atitinka teisinius būtinumo ir proporcingumo reikalavimus?
  2. Ar Komisija gali paaiškinti, kaip ji, remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsniu, ketina įgyvendinti ES ir Australijos susitarimo 23 ir 25 straipsnius (dėl ginčų sprendimo, laikino sustabdymo ir nutraukimo), jei Europos Parlamentas absoliučia balsų dauguma paragintų taikyti šiuos straipsnius?
  3. Atsižvelgiant į tai, jog pagal Australijos įstatymus reikalaujama, kad vežėjas perduotų PNR duomenis, remiantis ES ir Australijos susitarimu siekiama išimtinai užtikrinti, kad duomenys būtų perduodami nepažeidžiant ES teisės aktų dėl duomenų apsaugos. Ar Komisija sutinka, kad SESV 16 straipsnis yra tinkamas Tarybos sprendimo teisinis pagrindas?
  4. Ar Komisija, atsižvelgdama į tai, kad susitarus dėl vienos profiliavimo apibrėžties, kuri taip pat būtų grindžiama galiojančiais tarptautiniais dokumentais, būtų galima įvertinti PNR duomenų rinkimo ir apdorojimo ir profiliavimo veiklos sąsajas, sutiktų parengti šią apibrėžtį?
  5. Ar šiuo metu, kai laukiama tolesnių derybų su JAV ir Kanada rezultatų, Komisija galėtų informuoti apie bendruosius kriterijus, pagal kuriuos užtikrinamas būtinumo ir proporcingumo principų laikymasis, ypač atsižvelgiant į taikymo sritį ir saugojimo terminus? Ar ji galėtų pateikti išsamią galimų dvišalių JAV ir ES valstybių narių susitarimų, į kuriuos įtrauktos nuostatos dėl PNR duomenų perdavimo, apžvalgą? Ar Komisija galėtų pateikti išsamesnės informacijos apie būsimus teisės aktus, pagal kuriuos numatoma sistemingai perduoti PNR duomenis iš Kanados į JAV?
  6. Ar Komisija galėtų paaiškinti, kas sieja JAV saugių skrydžių programą ir PNR duomenų rinkimą?
  7. Ar, Komisijos nuomone, JAV valdžios institucijų ad hoc naudojimosi duomenų išgavimo iš vežėjų (angl. pull) metodu dažnumas atitinka esamo susitarimo su JAV nuostatas, jei šie vežėjai ir taip taiko duomenų suteikimo konkrečiai institucijai (angl. push) metodą?
  8. Ar Komisija vis dar derasi su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis? Kokią išvadą Komisija daro atsižvelgdama į savo teisės tarnybos teisinę nuomonę?

Pateikta: 22.6.2011

Perduota: 24.6.2011

Atsakyti iki: 1.7.2011