Parlementaire vraag - O-000159/2011Parlementaire vraag
O-000159/2011

Stand van zaken in de onderhandelingen met Australië, de VS en Canada over het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000159/2011
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Jan Philipp Albrecht
namens de Verts/ALE-Fractie

Procedure : 2011/2729(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000159/2011
Ingediende teksten :
O-000159/2011 (B7-0413/2011)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :
  1. Kan de Commissie een nauwkeurige toelichting geven op haar beoordeling van de conformiteit van de overeenkomst tussen de EU en Australië over PNR-gegevens met de grondrechten en de wetgeving van de EU, alsook met de criteria in de resoluties P7_TA(2010)0144 en P7_TA(2010)0397 van het Europees Parlement? Kan de Commissie in het bijzonder uitleggen hoe ze heeft vastgesteld dat het verzamelen en gebruiken van PNR-gegevens voldoet aan de wettelijke vereisten inzake noodzakelijkheid en evenredigheid?
  2. Kan de Commissie verduidelijken hoe zij, in het kader van artikel 218 VWEU, uitvoering denkt te gaan geven aan de artikelen 23 en 25 van de overeenkomst tussen de EU en Australië (inzake geschillenbeslechting, opschorting en beëindiging) in het geval het Europees Parlement, op grond van een absolutemeerderheidsstemming, om de toepassing van die artikelen zou vragen?
  3. Gezien het feit dat de overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen in de Australische wetgeving als vereiste is vastgelegd, is het doel van de overeenkomst tussen de EU en Australië uitsluitend ervoor te zorgen dat de overdracht van gegevens plaatsvindt overeenkomstig de EU-gegevensbeschermingswetgeving. Is de Commissie het ermee eens dat artikel 16 VWEU een passende rechtsgrond voor het besluit van de Raad is?
  4. Een door de partijen onderling (mede op basis van toepasselijke internationale documenten) overeengekomen uniforme definitie van "profiling" zou van nut kunnen zijn bij het beoordelen van de verbanden tussen het verzamelen en verwerken van PNR-gegevens enerzijds en "profiling"-activiteiten anderzijds. Is de Commissie bereid mee te denken over en mee te werken aan zo'n definitie?
  5. Kan de Commissie, hangende de resultaten van verdere onderhandelingen met de VS en Canada, informatie geven over algemene criteria die eerbiediging van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid waarborgen, in het bijzonder ten aanzien van het toepassingsgebied en de bewaringstermijnen? Kan zij een volledig overzicht geven van mogelijke bilaterale overeenkomsten tussen de VS en de lidstaten met daarin een verwijzing naar de overdracht van PNR-gegevens? Kan de Commissie uitleg geven over de aanstaande wetgeving waarin wordt gesproken over de stelselmatige overdracht van PNR-gegevens van Canada naar de VS?
  6. Kan de Commissie een verduidelijking geven van het verband tussen het Amerikaanse programma Secure Flight en het verzamelen van PNR-gegevens?
  7. Beschouwt de Commissie de frequentie van de ad hoc-PULL's door de Amerikaanse autoriteiten uit de systemen van luchtvaartmaatschappijen die reeds de PUSH-methode gebruiken conform de bepalingen van de bestaande overeenkomsten met de VS?
  8. Zijn er onderhandelingen gaande tussen de Commissie en de Verenigde Staten? Wat zijn volgens de Commissie de gevolgen van het juridische advies van haar eigen juridische dienst?

Ingediend: 22.6.2011

Doorgezonden: 24.6.2011

Uiterste datum beantwoording: 1.7.2011