Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000160/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000160/2011

Σημερινή κατάσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά σχετικά με τη χρήση και τη μεταφορά δεδομένων (PNR- μητρώο ονομάτων των επιβατών)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000160/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Διαδικασία : 2011/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000160/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000160/2011 (B7-0414/2011)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :
  1. Μπορεί η Επιτροπή να διασαφηνίσει την αξιολόγησή της σχετικά με το εάν η συμφωνία ΕΕ - Αυστραλία όσον αφορά τα δεδομένα PNR είναι συμβατή με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και με τα κριτήρια τα οποία έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P7_TA(2010)0144 και P7_TA(2010)0397; Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει ειδικότερα με ποιο τρόπο έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συλλογή και η χρήση δεδομένων PNR ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις της αναγκαιότητας και αναλογικότητας; 
  2. Μπορεί η Επιτροπή να διασαφηνίσει με ποιο τρόπο, έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να εφαρμόσει τα άρθρα 23 και 25 της Συμφωνίας ΕΕ- Αυστραλία (σχετικά με τη διευθέτηση διαφορών, την αναστολή και την καταγγελία) στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψηφίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία, ζητήσει την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων;
  3. Δεδομένου ότι η μεταφορά στοιχείων PNR από τους αερομεταφορείς αποτελεί απαίτηση εκ μέρους της νομοθεσίας της Αυστραλίας, ο σκοπός της συμφωνίας ΕΕ - Αυστραλία είναι αποκλειστικά να εξασφαλίσει ότι η μεταφορά δεδομένων θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι το άρθρο 16 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επαρκής νομική βάση για απόφαση του Συμβουλίου;
  4. Δεδομένου ότι ένας ενιαία συμφωνημένος ορισμός όσον αφορά τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, που θα βασίζεται επίσης σε ισχύοντα διεθνή έγγραφα, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αξιολόγηση των συνδέσμων που υφίστανται μεταξύ της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων PNR καθώς και των δραστηριοτήτων διαμόρφωσης, θα συμφωνούσε η Επιτροπή να εργαστεί για την υλοποίηση ενός παρόμοιου ορισμού;
  5. Εν αναμονή του αποτελέσματος περαιτέρω διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια τα οποία θα εξασφαλίσουν το σεβασμό των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, ειδικότερα σε ότι αφορά το πεδίο και τις χρονικές περιόδους διατήρησης των δεδομένων;  Μπορεί να παρουσιάσει μια πλήρη επισκόπηση των πιθανών διμερών συμφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και των κρατών μελών που θα περιέχουν αναφορά στη μεταφορά δεδομένων  PNR; Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει διευκρινίσεις για  τη μελλοντική νομοθεσία η οποία προβλέπει τη συστηματική μεταφορά δεδομένων PNR από τον Καναδά στις ΗΠΑ;
  6. Μπορεί η Επιτροπή να διασαφηνίσει τη σχέση μεταξύ του προγράμματος "Secure Flight" των ΗΠΑ και της Συλλογής Δεδομένων PNR;
  7. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η συχνότητα ad hoc αναζητήσεων από τις αρχές των ΗΠΑ (μέθοδος PULL) από το σύστημα των αερομεταφορέων που ήδη χρησιμοποιούν τη μέθοδο PUSH είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υφιστάμενης συμφωνίας με τις ΗΠΑ; 
  8. Εξακολουθούν να διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών; Τι συμπεράσματα εξάγει η Επιτροπή από τη νομική γνωμοδότηση της νομικής της υπηρεσίας;

Κατάθεση: 22.6.2011

Διαβίβαση: 24.6.2011

Λήξη προθεσμίας: 1.7.2011