Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000165/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000165/2011

Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000165/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sophia in 't Veld
for ALDE-Gruppen

Procedure : 2011/2729(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000165/2011
Indgivne tekster :
O-000165/2011 (B7-0416/2011)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :
  1. Kan Kommissionen i detaljer redegøre for sin vurdering af, i hvilken grad aftalen mellem EU og Australien om PNR-oplysninger er i overensstemmelsen med de grundlæggende rettigheder og EU-lovgivningen samt med kriterierne i Europa-Parlamentets beslutninger P7_TA(2010)0144 og P7_TA(2010)0397? Kan Kommissionen nærmere forklare, hvordan den har fastslået, at indsamlingen og anvendelsen af PNR-oplysninger opfylder de retlige krav om nødvendighed og proportionalitet?
  2. Kan Kommissionen præcisere, hvordan den inden for rammerne af artikel 218 i TEUF har til hensigt at gennemføre artikel 23 og 25 i EU-Australien-aftalen (om tvistbilæggelse, suspension og opsigelse) i tilfælde af, at Europa-Parlamentet med et absolut flertal kræver anvendelse af disse artikler?
  3. I betragtning af, at overførslen af PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber er et krav i australsk lov, er formålet med EU-Australien-aftalen udelukkende at sikre, at dataoverførslen sker i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. Er Kommissionen enig i, at artikel 16 i TEUF udgør et tilstrækkeligt juridisk grundlag for Rådets afgørelse?
  4. Vil Kommissionen, i betragtning af at en enstemmigt aftalt definition af profilanalyse, herunder baseret på gældende internationale dokumenter, ville kunne bidrage til at vurdere sammenhængen mellem indsamlingen og behandlingen af PNR-oplysninger og profilanalyse-aktiviteter, indvillige i at arbejde på en sådan definition? 
  5. Kan Kommissionen, indtil resultatet af de videre forhandlinger med USA og Canada foreligger, give oplysninger om de generelle kriterier for at sikre overholdelse af principperne om nødvendighed og proportionalitet, navnlig med hensyn til omfanget og opbevaringsperioder? Kan Kommissionen give et fuldt overblik over mulige bilaterale aftaler mellem USA og medlemsstaterne, som indeholder en henvisning til overførsel af PNR-oplysninger? Kan Kommissionen redegøre for den kommende lovgivning, der indeholder bestemmelser om systematisk overførsel af PNR-oplysninger fra Canada til USA?
  6. Kan Kommissionen redegøre for forholdet mellem det amerikanske program Flight Security og indsamlingen af PNR-oplysninger?
  7. Mener Kommissionen, at hyppigheden, hvormed amerikanske myndigheder på ad hoc-basis "udtrækker" oplysninger fra datasystemerne hos luftfartsselskaber, der allerede bruger "skub"-metoden, er i overensstemmelse med bestemmelserne i den eksisterende aftale med USA?
  8. Finder der forhandlinger sted mellem Kommissionen og USA? Hvilke konsekvenser drager Kommissionen af den juridiske udtalelse, som dens egen Juridiske Tjeneste har fremlagt?

Indgivet: 24.6.2011

Videresendt: 28.6.2011

Besvarelsesfrist: 5.7.2011