Parlamendi esitatud küsimus - O-000180/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000180/2011

  Euroopa Liidu poliitika Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ülemaailmse raadiosidekonverentsi 2012 (WRC-12) suhtes

  Suuliselt vastatav küsimus O-000180/2011
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 115
  Herbert Reul
  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

  Menetlus : 2011/2755(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000180/2011
  Esitatud tekstid :
  O-000180/2011 (B7-0429/2011)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) ülemaailmsel raadiosidekonverentsil, mis toimub 23. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2012. aastal võetakse vastu raadioside eeskirjade muudatused, mis on siduvad kõikidele ITU liikmetele, muu hulgas ka ELi liikmesriikidele. Nagu selgub komisjoni teatisest (KOM(2011)0180), on mitmel päevakorrapunktil tugev ELi poliitika mõõde ning võib tekkida olukord, kus mõjutatud saavad ühised reeglid, näiteks digitaalset dividendi või lähitoimeseadmeid käsitlevad eeskirjad, kuna vastavate spektrialade kohta on olemas kehtivad ELi õigusaktid, ning muutused raadioside eeskirjades võivad otseselt mõjutada nende ulatust.

  Asjaolu, et nüüdses õigusraamistikus käsitletakse elektroonilise side teenuseid, muudab rahvusvahelistes organisatsioonides praegu käimasolevad läbirääkimised tähtsaks kogu ühenduse seisukohalt, mis on hoopis erinev olukord, kui eelmiste ülemaailmsete raadiosidekonverentside ajal.

  Rahvusvahelise mõõtme tähtsus toodi esile seisukohas, mille Euroopa Parlament esitas 11. mail 2011. aasta raportis raadiospektripoliitika programmi kohta (P7_TA(2011)0220) ja milles rõhutati, et liidu pädevuste kehtimise korral peab liit võtma ühtse seisukoha.

  Mida peab komisjon selle konverentsi kõige tähtsamateks küsimusteks ja millistes punktides antakse liidule ainupädevus?

  Kuidas kavatseb komisjon eelseisvatel läbirääkimistel edendada tugevamat liidu mõõdet ning kuidas ta liidu ainupädevuse korral tagab ühise seisukoha?

  Arvestades, et WRC-12 konverentsil võetakse vastu järgmise, 2015. aasta konverentsi päevakord, siis kuidas kavatseb komisjon tagada, et see päevakord peegeldaks Euroopa Parlamendi seisukohta raadiospektripoliitika programmi protsessi kohta ning teeniks ELi rahvusvahelisi huve?

  Esitatud: 13.7.2011

  Edastatud: 15.7.2011

  Vastuse tähtaeg: 22.7.2011