Parlamendi esitatud küsimus - O-000223/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000223/2011

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga

Suuliselt vastatav küsimus O-000223/2011
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Claude Moraes, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova
fraktsiooni S&D nimel

Menetlus : 2011/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000223/2011
Esitatud tekstid :
O-000223/2011 (B7-0439/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Liiduga ühinemise lepingu artikli 4 lõike 2 kohaselt on Rumeenial ja Bulgaarial kohustus ühineda Schengeni alaga niipea, kui Schengeni acquis’s sätestatud eeskirjade rakendamine on lõpule viidud.

Alates ELiga ühinemisest on Rumeenia ja Bulgaaria suhtes toimunud Euroopa Liidu Nõukogu Schengeni hindamise töörühma (SCH-EVAL) juhtimisel hindamisprotsess, mille raames on hinnatud Schengeni acquis’ rakendamist seitsmes valdkonnas: politseikoostöö, isikuandmete kaitse, viisa- ja konsulaarküsimused, maa-, õhu- ja merepiirid ning Schengeni infosüsteem (SIS).

Pärast SCH-EVAL töörühma positiivseid järeldusi otsustas nõukogu 9. juunil 2011, et Rumeenia ja Bulgaaria täidavad kõik Schengeni acquis’s seatud tingimused. Parlament kinnitas samuti 8. juunil 2011 suure häälteenamusega vastu võetud resolutsiooniga, et nimetatud kaks riiki on valmis Schengeni alaga ühinema.

Kõigest hoolimata otsustas nõukogu (justiits- ja siseküsimused) 22. juunil 2011 määramata ajaks edasi lükata otsuse Rumeenia ja Bulgaaria ühinemise kohta Schengeni alaga, kuna sellele on vastu kaks liikmesriiki, mis väidavad, et kandidaatriigid peavad täitma lisakriteeriume, mida Schengeni aquis’s nimetatud ei ole.

  1. Ühinemislepingu sõlmimisega said Bulgaaria ja Rumeenia nõuete nimekirja ning need nõuded on täidetud. Kas nõukogu arvates on õiglane ja mõistlik kohaldada lisakriteeriume, mida ei olnud algusest peale ette nähtud ja mida ei kohaldatud varasemate ühinejate suhtes?
  2. Kas nõukogu võiks nimetada, milliseid lisakriteeriume Rumeenia ja Bulgaaria peavad täitma ning milline oleks nende kriteeriumide õiguslik alus?
  3. Millised on nõukogu järgmised sammud? Milline on eesistujariigi Poola strateegia ja ajakava?

Esitatud: 29.9.2011

Edastatud: 30.9.2011

Vastuse tähtaeg: 21.10.2011