Procedure : 2011/2853(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000224/2011

Ingediende teksten :

O-000224/2011 (B7-0440/2011)

Debatten :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 46kWORD 43k
29 september 2011
O-000224/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000224/2011

aan de Raad

Artikel 115 van het Reglement

Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber

namens de PPE-Fractie


  Betreft: Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied

 Antwoord plenaire 

De totstandbrenging van het Schengengebied en de opname van het Schengenacquis in het EU-bestel is een van de grootste prestaties van het Europese integratieproces, die een rechtstreekse werking heeft voor de Europese burger. In 2007, bij hun toetreding tot de Europese Unie, namen Bulgarije en Roemenië het Schengenacquis aan. Overeenkomstig artikel 4, lid, 2, van het toetredingsverdrag is verificatie, via evaluatieprocedures, dat de nieuwe lidstaten aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het Schengenacquis (gegevensbescherming, het SIS, luchtruimgrenzen, landsgrenzen, zeegrenzen, politiële samenwerking en visa) voldoen een voorwaarde voor de Raad om te besluiten of de controles aan de interne grenzen met deze lidstaten kunnen worden afgeschaft.

De evaluatie gaat van start na een verzoek van de lidstaat in kwestie en wordt uitgevoerd onder auspiciën van de evaluatiewerkgroep Schengen. Nadat de volledige evaluatieprocedure is doorlopen wordt in het eindverslag vastgesteld of deze lidstaat aan alle voorwaarden voor de praktische toepassing voldoet.

Het integratiebesluit dient door de Raad te worden genomen, bij unanieme beslissing van de regeringen van alle lidstaten die reeds tot het Schengengebied behoren. De afgelopen jaren hebben Bulgarije en Roemenië zich grote inspanningen getroost om tot het Schengengebied te kunnen toetreden en hebben zij, volgens deskundigen, het Schengenevaluatieproces met succes afgerond. Het Parlement heeft in zijn resolutie van 8 juni 2011 bekrachtigd dat beide landen klaar zijn om tot het Schengengebied toe te treden, evenals de Raad in zijn Conclusies van 9 juni 2011. Tijdens de Europese Raad van 24 juni 2011 kwamen de staatshoofden en regeringsleiders overeen dat het besluit inzake de toetreding van de twee landen uiterlijk in september 2011 zou worden genomen. Vervolgens besloten twee lidstaten op de laatste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 22 september 2011 een rem te zetten op dit streven en werd het besluit voor onbepaalde tijd opgeschort.

  1. Bij de ondertekening van het toetredingsverdrag ontvingen Bulgarije en Roemenië een lijst van eisen, waaraan zij hebben voldaan. Is de Raad van mening dat het eerlijk is om bijkomende criteria toe te passen die niet vanaf het begin voorzien waren? Met name als rekening wordt gehouden met het feit dat deze nieuwe criteria verschillen van de criteria die bij eerdere toetredingen zijn toegepast?
  2. Het toetredingsbesluit is door twee lidstaten geblokkeerd. Is de Raad van mening dat hij zijn wettelijke verplichting om een besluit te nemen over de toetreding van de twee kandidaatlanden zodra deze aan de criteria voldoen, is nagekomen?
  3. Welke volgende stappen denkt de Raad te nemen?

Ingediend: 29.9.2011

Doorgezonden: 30.9.2011

Uiterste datum beantwoording: 21.10.2011

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid