Procedura : 2011/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000224/2011

Teksty złożone :

O-000224/2011 (B7-0440/2011)

Debaty :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 50kWORD 28k
29 września 2011
O-000224/2011

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000224/2011

do Rady

art. 115 Regulaminu PE

Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber

w imieniu grupy PPE


  Przedmiot: Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Utworzenie obszaru Schengen i włączenie dorobku Schengen do ram prawnych UE należą do największych osiągnięć procesu integracji europejskiej, które bezpośrednio dotyczą obywateli. Przystępując w 2007 r. do UE, Rumunia i Bułgaria przyjęły dorobek Schengen. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia weryfikacja dokonywana za pomocą procedur oceny, dotycząca tego, czy nowe państwa członkowskie spełniły warunki konieczne do stosowania wszystkich części dorobku Schengen (ochrona danych, SIS, granice powietrzne, granice lądowe, granice morskie, współpraca policyjna oraz wizy), jest warunkiem wstępnym podjęcia przez Radę decyzji o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych z tymi państwami członkowskimi.

Ocena rozpoczyna się po złożeniu wniosku przez dane państwo członkowskie, a odpowiedzialność za jej przebieg ponosi grupa robocza ds. oceny Schengen. W sprawozdaniu końcowym należy ustalić, czy dane państwo członkowskie po poddaniu pełnej procedurze oceny spełnia wszystkie warunki konieczne do praktycznego stosowania dorobku Schengen.

Decyzję o włączeniu do obszaru Schengen powinna podjąć Rada, przy czym wymagana jest jednomyślność wszystkich rządów państw należących już do strefy Schengen. W ostatnich latach Rumunia i Bułgaria poczyniły znaczne starania i ze sprawozdań ekspertów wynika, że proces ich oceny pod kątem wdrożenia dorobku Schengen zakończył się pomyślnie. Parlament w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz Rada w konkluzjach z dnia 9 czerwca 2011 r. potwierdziły gotowość obu krajów do przystąpienia do strefy Schengen. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 24 czerwca 2011 r. głowy państw i szefowie rządów postanowili, że decyzję dotyczącą przystąpienia wspomnianych krajów należy podjąć najpóźniej we wrześniu 2011 r. Jednak później, na ostatnim posiedzeniu Rady ds. WSiSW w dniu 22 września 2011 r., dwa państwa członkowskie postanowiły zablokować aspiracje tych krajów i decyzję w tej sprawie odłożono na czas nieokreślony.

  1. Wraz z podpisaniem traktatu akcesyjnego Bułgaria i Rumunia otrzymały wykaz wymogów, które następnie spełniły. Czy Rada uważa, że stosowanie dodatkowych kryteriów, które nie były początkowo przewidziane, jest sprawiedliwe, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że nowe kryteria różnią się od tych, które stosowano przy wcześniejszych akcesjach?
  2. Decyzję o przystąpieniu zablokowały dwa państwa członkowskie. Czy Rada uważa, że wywiązała się ze spoczywającego na niej obowiązku prawnego, zgodnie z którym powinna podjąć decyzję o przystąpieniu dwóch wspomnianych krajów kandydujących, jak tylko spełnią one odnośne kryteria?
  3. Jakie kroki zamierza teraz podjąć Rada?

Przedłożone: 29.9.2011

Przekazane: 30.9.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 21.10.2011

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności