Διαδικασία : 2011/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000225/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000225/2011 (B7-0621/2011)

Συζήτηση :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 28k
29 Σεπτεμβρίου 2011
O-000225/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000225/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber

εξ ονόματος της Ομάδας PPE


  Θέμα: Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν και η ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης που έχει άμεση επιρροή στον Ευρωπαίο πολίτη. Το 2007, η Ρουμανία και η Βουλγαρία υιοθέτησαν το κεκτημένο του Σένγκεν όταν προσχώρησαν στην ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 2 της Πράξη Προσχώρησης, η εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης ότι οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του κεκτημένου του Σένγκεν (προστασία των δεδομένων, Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, εναέρια σύνορα, χερσαία σύνορα, θαλάσσια σύνορα, αστυνομική συνεργασία, και θεωρήσεις)·πληρούνται από τα νέα κράτη μέλη αποτελεί προϋπόθεση για την εκ μέρους του Συμβουλίου λήψη απόφασης για τη κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με αυτά τα κράτη μέλη.

Η αξιολόγηση αρχίζει μετά από αίτηση των εκάστοτε κρατών μελών και διεξάγεται υπό την ευθύνη της ομάδας εργασίας Σένγκεν για την αξιολόγηση. Αφού υποβληθεί σε πλήρη διαδικασία αξιολόγησης, η τελική έκθεση αποφαίνεται κατά πόσον αυτό το κράτος μέλος πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την πρακτική εφαρμογή.

Η απόφαση ένταξης πρέπει να ληφθεί από το Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των κυβερνήσεων των κρατών που ανήκουν ήδη στο χώρο του Σένγκεν. Τα τελευταία χρόνια, η Ρουμανία και η Βουλγαρία κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και, σύμφωνα με τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων, ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν. Το μεν Κοινοβούλιο στο από 8 Ιουνίου 2011 ψήφισμά του, το δε Συμβούλιο στα από 9 Ιουνίου 2011 συμπεράσματά του, πιστοποίησαν ότι και οι δύο χώρες είναι έτοιμες να ενταχθούν στο χώρο του Σένγκεν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου 2011, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων συμφώνησαν να έχει ληφθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2011 η απόφαση για την ένταξή τους, και ότι στο τελευταίο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, δυο κράτη μέλη αποφάσισαν να ανακόψουν αυτές τις προσδοκίες και η απόφαση ανεβλήθη επ΄ αόριστον, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έλαβαν λάβει έναν κατάλογο απαιτήσεων, τις οποίες και ικανοποίησαν. Θεωρεί η Επιτροπή δίκαιο το να επιβάλλει πρόσθετα κριτήρια που δεν προβλέπονταν εξ αρχής; Ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα νέα κριτήρια είναι διαφορετικά από εκείνα που ίσχυαν σε προηγούμενες διευρύνσεις;
  2. Η απόφαση ένταξης ανακόπηκε από δυο κράτη μέλη. Θεωρεί η Επιτροπή ότι σεβάστηκε τη νομική υποχρέωσή του να αποφασίσει την ένταξη των δυο υποψηφίων χωρών στο χώρο του Σένγκεν ευθύς μόλις θα πληρούσαν τα κριτήρια;
  3. Ποιές είναι οι επόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή;

Κατάθεση: 29.9.2011

Διαβίβαση: 3.10.2011

Λήξη προθεσμίας: 10.10.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου