Парламентарен въпрос - O-000226/2011Парламентарен въпрос
O-000226/2011

Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар

Въпрос с искане за устен отговор O-000226/2011
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Процедура : 2011/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000226/2011
Внесени текстове :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Цифровият единен пазар продължава да бъде разпокъсан и това се дължи отчасти на таксите върху потреблението, които се прилагат за стоките и услугите. Комисията понастоящем обсъжда бъдещия данък върху добавената стойност и целите, определени в стратегията „ЕС 2020“, следва да се вземат предвид. Настоящата формулировка в приложение 3 към Директива 2006/112/ЕО е пречка за развитието на нови цифрови услуги. Приложимите разпоредби за книгите са един от най-удивителните примери. Съгласно настоящата правна рамка държавите-членки могат да прилагат намалени ставки за доставката на книги на всички материални носители, но електронните книги могат да бъдат подложени на стандартната ставка по ДДС от най-малко 15 процента.

С оглед на развитието на действителен цифров единен пазар Европейският съюз би могъл да разреши на държавите-членки временно да прилагат намалена ставка по ДДС за доставяните по електронен път услуги с културно съдържание. Тази нова категория, която би била включена в приложение 3 към Директива 2006/112/ЕО, би могла да обхване предоставянето по електронен път на услуги като телевизия, музика, книги или преса от страна на доставчик, който е установен в ЕС, на което и да е данъчно незадължено лице, което също е установено в ЕС. Независимо изследване, възложено от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, подкрепя тази идея, тъй като в него се разкри значението на намалените ставки по ДДС за културните стоки и сектори, при които потреблението е ниско.

  1. Комисията възнамерява ли да предложи да се преразгледа приложение 3 към Директива 2006/112/EО с оглед на хармонизирането на доставките на стоки и доставките на електронни услуги, като се отдели специално внимание на книгите, с цел да се избегне всякакво дискриминационно разграничение между разпространението на творби по електронен и неелектронен път?
  2. Комисията възнамерява ли да предложи да се преразгледа Директива 2008/8/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги, с цел в срок до 1 януари 2015 г. да се спазят принципите, съгласувани в рамките на ОИСР?
  3. Комисията възнамерява ли да предложи да се преразгледа приложение 3 към Директива 2006/112/ЕО, с цел да се въведе нова категория за предоставяните по електронен път услуги с културно съдържание, което е необходима стъпка за постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“?

Внесен: 3.10.2011

Предаден: 5.10.2011

Краен срок за отговор: 12.10.2011