Parlamentní otázka - O-000226/2011Parlamentní otázka
O-000226/2011

Modernizace právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000226/2011
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Postup : 2011/2898(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000226/2011
Předložené texty :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Hlasování :
Přijaté texty :

Jednotný digitální trh zůstává roztříštěn, částečně i v důsledku spotřebních daní uplatňovaných na zboží a služby. Komise v současné době přemítá o budoucnosti DPH, přičemž by měly být zohledněny cíle stanovené ve strategii EU 2020. Současné znění přílohy 3 směrnice 2006/112/ES je překážkou rozvoje nových digitálních služeb. Pravidla, která platí pro knihy, jsou jedním z nejmarkantnějších příkladů. Podle stávajícího právního rámce mohou členské státy uplatňovat snížené sazby na dodávky knih na jakémkoli fyzickém médiu, zatímco knihy v elektronické podobě by mohly podléhat základní sazbě DPH ve výši nejméně 15 procent.

Za účelem vytvoření skutečného jednotného digitálního trhu by Evropská unie mohla umožnit členským státům uplatňovat dočasně sníženou sazbu DPH na služby kulturního obsahu, které jsou poskytovány elektronicky. Tato nová kategorie, která by byla zařazena do přílohy 3 směrnice 2006/112/ES, by mohla zahrnovat poskytování online služeb, jako např. televizního vysílání, hudby, knih nebo tisku, dodavatelem usazeným v EU jakékoli osobě nepovinné k dani rovněž usazené v EU. Nezávislá studie, kterou zadalo GŘ TAXUD, tuto myšlenku podporuje, protože prokázala důležitost rozšíření snížených sazeb DPH na kulturní statky a odvětví, která jsou málo využívána.

  1. Má Komise v úmyslu navrhnout revizi přílohy 3 směrnice 2006/112/ES s cílem sladit dodávání zboží a poskytování elektronických služeb, se zvláštním zřetelem na knihy, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci mezi šířením děl offline a online?
  2. Má Komise v úmyslu navrhnout revizi směrnice 2008/8/ES, pokud jde o místo poskytování služeb, aby bylo dosaženo souladu se zásadami dohodnutými v rámci OECD do 1. ledna 2015?
  3. Má Komise v úmyslu navrhnout revizi přílohy 3 směrnice 2006/112/ES za účelem zavedení nové kategorie služeb kulturního obsahu, které jsou poskytovány elektronicky, jež je nezbytným krokem k dosažení cílů strategie EU 2020?

Předložení: 3.10.2011

Postoupení: 5.10.2011

Platné do: 12.10.2011