Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000226/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000226/2011

Modernisering af momslovgivningen med henblik på at styrke det digitale indre marked

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000226/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Procedure : 2011/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000226/2011
Indgivne tekster :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Det digitale indre marked er fortsat fragmenteret, til dels som følge af forbrugsafgifter på varer og tjenesteydelser. Kommissionen overvejer i øjeblikket momssystemets fremtid, og målene i EU 2020-strategien bør tages i betragtning. Den nuværende formulering af bilag 3 i direktiv 2006/112/EF er en barriere for udviklingen af ​​nye digitale tjenester. De regler, der gælder for bøger, er et af de mest slående eksempler. Under de nuværende juridiske rammer kan medlemsstaterne anvende reducerede satser på levering af bøger på alle fysiske medier, men e-bøger pålægges en standard-momssats på mindst 15 procent.

EU kunne med henblik på at udvikle ​​et reelt digitalt indre marked, give medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at anvende en nedsat momssats for elektronisk leverede ydelser med kulturelt indhold. Denne nye kategori, som ville blive inkluderet i bilag 3 i direktiv 2006/112/EF, kunne dække udbud af online-tjenester såsom TV, musik, bøger eller presse, fra en leverandør etableret i EU til enhver ikke-afgiftspligtig person, der også er etableret inden for EU. En uafhængig undersøgelse bestilt af Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion understøtter denne idé, da den viste betydningen af ​​at forlænge brugen af nedsatte momssatser for kulturelle varer og sektorer, der underforbruges.

  1. Agter Kommissionen at foreslå en revision af bilag 3 i direktiv 2006/112/EF for at tilpasse udbuddet af varer og levering af elektroniske tjenester, med særlig vægt på bøger, for at undgå enhver forskelsbehandling mellem offline- og onlineformidling af værkerne?
  2. Agter Kommissionen at foreslå en revision af direktiv 2008/8/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, med henblik på at overholde principperne aftalt inden for rammerne af OECD inden den 1. januar 2015?
  3. Agter Kommissionen at foreslå en revision af bilag 3 i direktiv 2006/112/EF for at indføre en ny kategori af elektronisk leverede ydelser med kulturelt indhold, hvilket er et nødvendigt skridt imod opnåelsen af EU 2020-strategien mål?

Indgivet: 3.10.2011

Videresendt: 5.10.2011

Besvarelsesfrist: 12.10.2011